Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk pågår ett forskningsprojekt där yrkesutbildning kombineras med språkstudier. Ett av målen är att kunna presentera didaktiska principer för kombinerade språk- och yrkesutbildningar för kortutbildade vuxna.

Aina Bigestans, Katarina Lagercrantz All  och Karin Sandwall.

Aina Bigestans, Katarina Lagercrantz All och Karin Sandwall. Foto: Eva Dalin/ Stockholms universitet

Fakta:

NC och dess tjugotalet medarbetare leds av föreståndare Sofia Engman. Sju personer arbetar med frågor som gör vuxenutbildning och gymnasium och två arbetar med skolledning och skolutveckling.


Verksamheten kan delas in i tre olika områden; påverkan och samverkan, råd och stöd samt kompetensutveckling.

Projektet att studera yrkesutbildning kombinerat med språkstudier är ett treårigt samarbete mellan Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Stockholms stad. Aina Bigestans och Karin Sandwall från NC följer tillsammans med Katarina All Lagercrantz från Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet en undervisningsgrupp på en så kallad kombinationsutbildning. Där läser vuxna utlandsfödda som endast har grundskoleutbildning, men som har klarat C-nivån i studieväg 2 på sfi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., en kombination av en yrkesgymnasial utbildning inom vård och omsorg och en språkutvecklande utbildning. En språklärare och en yrkeslärare samarbetar i undervisningen.

Eleverna ska får alltså träna och utveckla sin svenska samtidigt som de utbildar sig till undersköterskor.

Forskarna ska intervjua både lärare, elever och praktikhandledare under de tre åren, samla in material som eleverna producerar under utbildningen samt observera och spela in delar av undervisningen. Frågorna man söker svar på är:

  • I vad mån leder den språk- och yrkesintegrerande utbildningsinsats som studeras, till att de elever som deltar uppnår utbildningens mål?
  • Vilka är de bärande didaktiska principerna i en språk- och yrkesintegrerande undervisning och hur kan de tillämpas i olika ändamålsenliga metoder och arbetssätt?
  • Hur kan man i undervisning och utbildning tillvarata elevers, lärares, praktikplatshandledares resurser i en språk- och yrkesintegrerande didaktik?

Projektet finansieras genom medel som Stockholms stad har fått från Europeiska Socialfonden (ESF).

Det finns ett behov av forskningsunderbyggd kunskap, handledning och kompetensutveckling för att inom vuxenutbildningen på ett bra sätt kunna planera och bedöma kombinerat lärande som det här. Samarbetet mellan yrkeslärare och lärare i svenska som andraspråk innebär nya arbetssätt och nya utmaningar, vilket projektets resultat kan bidra med kunskaper till. En fungerande kombinationsutbildning kan vara en vinst för såväl individ som samhälle.

 

Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (SOU 2020:66)

Tisdag 1:a december mottog utbildningsminister Anna Ekström KLIVA-utredningens betänkande Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk SOU 2020:66 av den särskilda utredaren Karin Sandwall. NC välkomnar utredningen och vi ser de stora vinsterna i att utredningens förslag genomförs. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Läs också:

Jubilerande NC:s arbete viktigare än någonsin

2020-12-16