Uppsatsvinnare: Värdeskapande kompetensutveckling för en lärande organisation

En av årets två vinnare i vår uppsatstävling är Erika Lindmark, som inom ramen för sin kandidatexamen i företagsekonomi skrev uppsatsen Värdeskapande kompetensutveckling för en lärande organisation – En kvalitativ fallstudie inom ett statligt ägt företag Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster..

Erika Lindmark

Erika Lindmark berättar att intresset för kompetensutveckling och dess effekter väcktes hos en tidigare arbetsgivare, där kompetensutvecklingsarbetet var högt prioriterat.

– Senare började jag reflektera över hur lärande skulle kunna spridas ännu mer inom organisationen och möjliga sätt att få ut mesta möjliga av de kompetensutvecklingsinsatser som görs. Jag började intressera mig för vad forskning säger om hur vi lär oss och tidiga teorier kring lärande och valde därför att skriva mitt examensarbete om kompetensutveckling, som idag är en viktig del av organisationers kompetensförsörjning, säger hon.

I arbetet med sin uppsats har hon intervjuat tio personer, som berättar om erfarenheter och tankar kring kompetensutveckling i den organisation de verkar i. Under intervjuerna har saker som ökad motivation, en mersmak för lärande och utveckling, högre yrkeskunskap, en ökad trygghet i yrkesrollen, bättre självkänsla och en ökad känsla av samhörighet till organisationen lyfts fram som effekter på individnivå. Det finns samtidigt ett antal hinder som behöver övervinnas för att kompetensutveckling ska prioriteras av individen, samt ha långsiktig effekt. Ett viktigt sådant är tidsaspekten, då många anställda upplever sig sakna tid för kompetensutveckling, alternativt inte får tid att i efterhand reflektera över sina nya kunskaper och intryck.

”Samtidigt som studiens respondenter lyfter det vardagliga lärandet som viktigt och det tillfälle där de lär sig mest, framkommer det att många försök att sprida kunskap inom organisationen ofta rinner ut i sanden. Att aktiviteter som syftar till att sprida ny kunskap till kollegor bortprioriteras, anser jag vara en antydan på att det är svårt att se värdeskapandet av dessa aktiviteter inom organisationen”, skriver Lindmark.

I höst påbörjar Erika Lindmark en ny anställning vid en statlig myndighet, och utifrån arbetet med att analysera svaren från intervjuerna kombinerat med sina egna erfarenheter har hon tankar kring hur kompetensutveckling skulle kunna lämna mer avtryck i en organisation.

Lindmark studerar vilka effekter anställda upplever att kompetensutveckling ger samt om detta även ger effekter på organisationsnivå. Bakgrunden är det stora behov av kompetensutveckling som uttrycks i samhället i kombination med bristen på studier av effekter av kompetensutveckling på olika nivåer. Lindmark studerar kompetensutveckling empiriskt inom ledarskap, yrkeskunskap och butiksdrift och inkluderar både formellt och informellt lärande. Den teoretiska utgångspunkten är lärande i arbets¬livet, och utifrån detta utvecklar Lindmark ett strukturellt ramverk för sin analys. I uppsatsen diskuteras HRM och HRD och resultatet visar bland annat att teamlärande skulle kunna stärkas.

– Jag tror det finns mycket att vinna för organisationer att fokusera på att skapa rätt förutsättningar för teamlärande. Om de team som vanligtvis arbetar tillsammans får möjlighet att öva på att lära sig tillsammans blir också chansen större att de faktiskt gör det. Jag tror också mycket på att prioritera uppföljning av kompetensutvecklande insatser för att dessa ska vara gynnsamma. Att skapa en medvetenhet inom organisationen kring vanliga fallgropar för att kunna undvika dessa vore också värdefullt, exempelvis att ny kunskap ofta försvinner från oss om vi inte direkt använder den nya kunskapen i vardagen, säger hon.

Ledarskapet i en organisation spelar en nyckelroll, varför det redan vid rekryteringen av personer som ska ha en ledarroll är fördelaktigt att lägga vikt vid intresse för arbetsplatslärande.

– Både min studie och tidigare studier har visat att anställdas intresse för kompetensutveckling återspeglas i närmsta chefs inställning till kompetensutveckling. Att kunna bena lite djupare i hur ledare kan motivera sina anställda att kompetensutvecklas tycker jag vore intressant.


Sara Bref

 

2021-09-23