Känner du till Sveriges åtta resurscentrum?

Förutom oss på Encell så finns det sju andra nationella resurscentrum inom olika ämnesområden. Missa inte deras resurser!

Encell är ett nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande, inrättat 2001 på initiativ av regeringen. Utöver att samla nyheter om vuxnas och det livslånga lärandet i nyhetsflödet, skriver vi även egna reportage. Vi har också en samling filmer och en rapportserie om livslångt lärande.

Förutom oss finns det sju andra nationella resurscentrum i Sverige:

Centrum för tekniken i skolan, CETIS

CETIS är ett nationellt resurscentrum vars huvuduppgift, tillsammans med förskolans och grundskolans personal, landets lärarutbildare, näringslivsföreträdare och andra intresserade är att stimulera och utveckla teknikundervisningen. Centrat finns vid Linköpings universitet.
Besök CEITS här.

Kemilärarnas resurscentrum, KRC

KRC stödjer kemilärare i grund- och gymnasieskolan med syfte att främja en stimulerande, intressant och aktuell undervisning. Centrat finns vid Stockholms universitet.
Besök KRC här.

Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM

NCM inrättades på uppdrag av regeringen 1999. Centrats uppgift är att stödja utvecklingen av matematikutbildning i förskolan, i det obligatoriska och frivilliga skolväsendet. Centrat finns vid Göteborgs universitet och samverkar med Chalmers.
Besök NCM här.

Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling, NCS

NCS har i uppdrag att stimulera huvudmän och skolor att aktivt arbeta med språk-, läs- och skrivutveckling i kommunerna. Centrat drivs av Skolverket.
Besök NCS här.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet är ett nationellt resurs- och utvecklingscentrum på uppdrag av regeringen. Centrats ansvarsområde är svenska som andraspråk, inklusive sfi (svenskundervisning för invandrare), och omfattar all verksamhet från förskola till vuxenutbildning.
Besök Nationellt centrum för svenska som andraspråk här.

Nationellt resurscentrum för biologiundervisning

Nationellt resurscentrum för biologiundervisning har som mål att bidra till att lärare i förskola, skola och vuxenutbildning får en höjd kompetens och ökat intresse för biologi och bioteknik. Centrumet finns vid Uppsala universitet.
Besök Nationellt resurscentrum för biologiundervisning.

Nationellt resurscentrum för fysik, NRCF

NRCF har som huvuduppgift att samordna, stödja, utveckla och genomföra insatser som främjar svensk fysikundervisning på alla nivåer. Centrat finns vid Lunds universitet.
Besök NRCF här.2020-04-28