Collage med Encells logotype och svartvita porträtt på de två uppsatsvinnarna.

Grattis till uppsatsvinnarna!

Årets två vinnare i vår uppsatstävling tar sig på olika sätt an kompetensutveckling.

Först och främst ett stort tack för de välskrivna och kunskapsutvecklande bidrag som inkommit till vår uppsatstävling. Det har varit lärorikt att ta del av innehållet i uppsatserna. Alla alster höll en god kvalitetsnivå. De två vinnande uppsatserna som vardera får ett stipendium på 10 000 kr är:

“Värdeskapande kompetensutveckling för en lärande organisation. En kvalitativ fallstudie inom ett statligt ägt företag?” av Erika Lindmark.

“Lärande i mötet med John Holland. En intervjustudie om intresseinventering som kompetensutveckling” av Thor Pleijel.

Utöver att dessa uppsatser uppfyller de formella bedömningskriterierna och håller en god akademisk nivå, så ger de betydelsefulla bidrag till förståelsen av vuxnas lärande ur olika perspektiv.

Lindmark studerar vilka effekter anställda upplever att kompetensutveckling ger samt om detta även ger effekter på organisationsnivå. Bakgrunden är det stora behov av kompetensutveckling som uttrycks i samhället i kombination med bristen på studier av effekter av kompetensutveckling på olika nivåer. Lindmark studerar kompetensutveckling empiriskt inom ledarskap, yrkeskunskap och butiksdrift och inkluderar både formellt och informellt lärande. Den teoretiska utgångspunkten är lärande i arbetslivet, och utifrån detta utvecklar Lindmark ett strukturellt ramverk för sin analys. I uppsatsen diskuteras HRM och HRD i relation till svensk arbetslivsforskning. En analys av verksamheten som lärande organisation visar bland annat att lärande i team skulle kunna utvecklas och fungera värdeskapande.

Pleijel undersöker hur samstämmighetsteori integreras i vägledande verksamhet i Sverige ur ett kompetensutvecklingsperspektiv. RIASEC-teorin ställs i relation till hur Knud Illeris har definierat kompetens och denna relation undersöks genom intervjuer med personer som arbetar med instrumentet Vägvisaren, som bygger på RIASEC-teorin. Utifrån egen yrkeskunskap, kan uppsatsförfattaren arbeta med begrepp på ett integrerat och självständigt sätt. I analysen identifieras hur de så kallade vanliga kompetens-elementen förekom uttalat vid flera tillfällen, så som kunskap, färdigheter, personlig profil och socialitet. Kompetenselement som förekom mer sällan rörde bland annat fantasi, flexibilitet och intuition. Pleijel resonerar avslutningsvis om hur vägledning kan bidra till ett lärande i intresseinventeringar.

Vi gratulerar vinnarna och vill samtidigt tacka alla er som skickade in ett bidrag.


Vänliga hälsningar
Cecilia Bjursell

2021-09-30