Cecilia Bjursell om hela livets lärande

Nyaste avsnittet av podden Livslångt gästas av Encells centrumledare.

Hon var Livslångts allra första bokade gäst och nu nästan två år senare är hon tillbaka för att både titta i backspegeln och blicka framåt kring vart det livslånga lärandet i samhället är på väg. Om vad det är för mänskliga behov som verkar styra det. Hör Cecilia Bjursell, centrumledare på Encell, Centrum för livslångt lärande vid högskolan i Jönköping. Ett samtal om att fylla 50 och inse att visst lärande bara kan komma med tiden och om att lära av det som ligger bakom en. Men också om att förstå både nuet och vad som kommer härnäst när hela samhället rör sig mot ytterligheter. Som mot det hårt styrda, mot auktoritära, slutna och fasta strukturer.

Livslångt är en podd om livslångt lärande från RISE. Mer om den rapport som Cecilia och Katarina Pietrzak nämner finns längre ner på sidan.

Lärande i arbetslivet – motivation, digitalisering och effekter, Encell rapport 2:2022, Cecilia Bjursell.

Lärande i arbetslivet: motivation, digitalisering och effekter

I Sverige har diskussionen om livslångt lärande allt mer kommit att handla om hur arbetsgivare kan stödja medarbetarnas ständiga lärande. Ett övergripande resultat i denna rapport är att det finns evidens, det vill säga vetenskapligt baserad kunskap, vad gäller individens motivation och lärande, organisationen som lärandemiljö, och hur utbildningar kan utformas med eller utan digitalt stöd för att ge goda effekter. Däremot konstaterar flera forskare i sina studier och litteraturgenomgångar att trots att kunskapen finns, sker få ändringar i praktiken för att arbeta utifrån dessa kunskaper.

Den här rapporten är en tvärvetenskaplig forskningsöversikt som tagits fram inom ramen för projektet Digital pedagogik och kompetensutveckling för industrin. Projektet leds i sin helhet av RISE – Research Institutes of Sweden, tillsammans med Teknikföretagen och IF Metall som partners i gemensam styrgrupp. Encell – Nationellt centrum för livslångt lärande fick uppdraget att gå igenom tidigare forskning utifrån den gemensamt formulerade frågan: ”Hur behöver lärinsatser i arbetslivet designas - för att skapa lust till ökat och digitalt skalbart lärande som engagerar många och ger påvisbar effekt?"

För att vaska fram forskning om lärande i arbetslivet som kunde bidra med kunskap utifrån den övergripande frågan valde vi ut följande nyckelord: 1) arbetsliv, 2) motivation, 3) digitalisering och 4) effekter. Ett annat val var att arbeta med litteraturgenomgångar som har granskat studier inom ett område, eftersom de ger ett koncentrat av vetenskapligt baserad kunskap. I rapporten redogörs för den litteratur som utgör urvalet i var och en av de fyra sökningarna. Rapporten avslutas med en modell som ska stödja den som vill arbeta med lärande på arbetsplatsen genom att erbjuda insikter i vilka antaganden och utgångspunkter en satsning har.

En återkommande framgångsfaktor som nämns i studierna är att ha personal med pedagogisk kompetens som kan stödja upplägg och genomförande av utbildning och lärande i arbetslivet. Det tillvägagångssätt som ger bäst effekt enligt den forskning som behandlats i denna rapport är när deltagarna aktiveras för att lära sig. När en sådan lärandesatsning ska utformas kräver det att det, utöver innehållslig kompetens, finns förståelse för individens utgångspunkt och förutsättningar, samt att det finns handlingsutrymme och stöd under lärandeprocessen.


Rapport - Lärande i arbetslivet: motivation, digitalisering och effekter Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

2023-01-11