Vi vet att människor som av någon anledning behöver stöd från samhället fungerar bättre i sin vardag om det finns en ömsesidighet i det stöd som ges. Vi vet också att människor tar till sig information om den bygger på vad man anser viktigt och utformas på ett sätt som man förstår. Denna kunskap har på senare år lett till att man i forskning strävat efter att involvera de personer forskningen berör i forskningens alla steg, från att bestämma sina forskningsfrågor till att redovisa resultaten av forskningen.

I CHILD arbetar vi med att försöka förbättra vardagslivet för barn och ungdomar som är i behov av särskilt stöd av någon anledning. Vi arbetar tvärprofessionellt och forskarna tillhör olika yrkesgrupper. Våra erfarenheter pekar nu på att det är viktigt att vi tar tillvara på de kunskaper och färdigheter som barnen själva, deras anhöriga och professionella har när vi bestämmer vad vi forskar om och hur vi forskar. Då vi letat efter stöd i hur vi kan gå till väga för att involvera barn, ungdomar och professionella i forskningens alla steg kom vi i kontakt med Autism CRC, ett forskningscenter vid Curtin University i Australien som arbetat fram olika tips och metoder för hur man på bästa sätt kan involvera personer med autism i forskningens alla steg. Arbetet har lett fram till det material du nu läser.

Baserat på detta kompendium och samtal med forskarna i Australien har vi översatt och anpassat detta kompendium till svenska förhållanden. Här är resultatet. Vi planerar att använda detta kompendium för all ny forskning som vi gör i forskningsmiljön CHILD.

Du som läsare får gärna använda de guider och checklistor som kompendiet innehåller. Dessa hittar du på sidorna i menyraden till höger.

Nedan finns också en nedladdningsbar fil med hela materialet.

Process för inkluderande forskning inom CHILD

Process för inkluderande forskning

Figur 1. I figuren som bilden visar förklaras processen för inkluderande forskning. Första delen handlar om att initiera och planera, den delen består av tre delar: utveckla forskningsfrågor, utveckla forskningsplaner och bedömning av ansökan och anslag.

Den andra delen handlar om utförandet och även den består av tre delar; Att inkludera barn och familjer som forskningsdeltagare, att inkludera barn och familjer som forskare och att inkludera barn och familjer i en referensgrupp.

Den tredje och sista delen handlar om spridning och att utvärdera de olika delarna. Delarna i den är att presentera forskning tillsammans, att utvärdera utfall och påverkan samt spridning genom nätverk. Alla dessa delar kommer gås igenom i dokumentet.