Den internationella masterutbildningen Interventions in Childhood fördjupar dina yrkesprofessionella kunskaper, men förbereder dig också för forskarutbildning. Andrea Ritoša, Kaat Philippe, och Åsa Morin är exempel på tre studenter som gått vidare till doktorandutbildning.

Andrea Ritoša, Kroatien

Andrea Ritoša

Andrea Ritoša

Andrea Ritoša har alltid varit intresserad av barn och utvecklingspsykologi. Efter att ha tagit en examen i psykologi och arbetat med barn och unga inom socialtjänsten i sitt ursprungsland Kroatien, påbörjade Andrea masterutbildningen Interventions in Childhood vid JU. Det ledde sedan vidare till doktorandstudier i handikappvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation vid JU, samt medlemskap i forskargruppen CHILD.

Syftet med Andreas doktorandprojekt, som är en uppföljningsstudie av tidigare CHILD-forskning, är att få en bättre förståelse för de långsiktiga effekterna av förskolemiljö och barns engagemang i förskoleaktiviteter. Forskarna följer barnen genom förskolan, för att sedan följa upp dem i årskurs 3 och 6. Tillsammans försöker man dra slutsatser om förskolans skyddande och stärkande faktorer för barns fungerande, speciellt för barn med beteendesvårigheter.

I framtiden vill Andrea gärna arbeta i både praktik och forskning.

 

Kaat Philippe, Belgien

Kaat Philippe

Kaat Philippe

Kaat Philippe, född och uppvuxen i Leuven, Belgien, är doktorand vid INRAE, Dijon i Frankrike. Hon studerade psykologi vid Universitetet i Leuven, och utbildade sig till klinisk psykolog, specialiserad på barn och ungdomar.

2016 startade Kaat sitt andra mastersprogram Interventions in Childhood vid JU. Här genomförde hon en systematisk litteraturöversikt för sin magisteruppsats om ät- och matningssvårigheter hos barn som har eller hade cancer och matningsstrategier från föräldrar, vilket utlöste hennes intresse för ät- och matningsbeteenden. Efter examen arbetade hon som forskningsassistent vid universitetet i Leuven och studerade neurokognitiv utveckling hos barn som prenatalt utsattes för cancerbehandlingar.

Nu fokuserar Kaats forskning på effekterna av vårdares matningsmetoder på barns ätbeteende. Hon hoppas att hennes forskning kommer att ge nya insikter i ät- och matningsbeteende, och att det kan bidra till att stimulera hälsosamma ätmönster hos barn från en tidig ålder.


Åsa Morin, Sverige

Åsa Morin

Åsa Morin

Åsa Morin gick Interventions in Childhood vid Jönköping University 2016. Innan dess hade hon en lärarexamen och många års erfarenhet som förskollärare med sig.

Efter masterprogrammet arbetade Åsa som specialpedagog i förskolan. Genom åren ökade intresset för särskild begåvning och de utmaningar som kommer med att vara särbegåvad.

Idag är Åsa forskarstudent på Institutionen för didaktik och lärares praktik, vid Linnéuniversitetet. Hennes avhandling handlar om särskilt begåvade barn och deras möte med en institutionell lärandemiljö. Åsa hoppas att hennes forskning ska ge nya insikter om tidiga interventioner och särskilda anpassningar i syfte att främja välmående och förebygga framtida skolmisslyckanden.