På den här sidan hittar du avsnittet "praktisk guide 3" som handlar om samarbete med barn och familjer genom referensgrupper.

För att hitta det du söker snabbare kan du använda dig av länkarna nedan

Vår forskning ska vara baserad på samarbete mellan forskare, barn och familjer samt professionella.

Vårt syfte är att producera forskning som är meningsfull och användbar för barn och familjer och som snabbt kan omsättas i praktiken. Syftet är också att utveckla redskap och resurser som målgruppen enkelt kan få tillgång till och använda.

Vi vill säkerställa att barn och familjer spelar en central roll både som forskningsdeltagare och, där det är passande, även som samarbetspartners (medforskare), samt att deras medverkan (input) respekteras och att deras synpunkter tillvaratas och respekteras genom forskningsprocessen.

Vi vill säkerställa att forskningen kommer till nytta för barn och familjer samt bidra till större inkluderande av målgruppen i olika sammanhang.

Vi vill säkerställa att deltagarnas medverkan i forskningsprojekt värdesätts, samt att de i möjligaste mån kompenseras för sin medverkan i projekten.

Råd för att inkludera barn och familjer i referensgrupper för att ta tillvara på deras styrkor samt synliggöra områden där de kan behöva extra stöd:

 1. Efterfråga medverkan och input från barn och familjer genom att erbjuda dem deltagande i referensgrupper till forskningsprojektet.
 2. Erbjuda möjligheter att medverka vid design av enkäter, formuleringar i text, datainsamling och analys.
 3. Diskutera möjligheter och tillvägagångssätt för spridning av resultaten.
 4. Deltagande i relevanta grupper och sammanhang, exempelvis intresseföreningar.

Det är viktigt att vara uppmärksam på att barn och familjer inte är en heterogen grupp och att förslagen och exemplen inte nödvändigtvis passar alla.

Att rekrytera barn och familjer till referensgrupper

För att säkerställa inkluderande rekrytering är det viktigt att använda olika kanaler för att kommunicera och sprida informationen gällande deltagande i referensgrupper.

Att säkerställa att miljön är anpassad för barn och familjer

Några överväganden för att göra miljön där forskningen äger rum mer anpassad för barn och familjer:

 • Skapa en lugn och förutsägbar miljö och undvik distraktion, avbrytande och överraskningar.
 • Sätt eventuellt en skylt på dörren med “stör ej” för att minimera risken att bli störd.
 • Undvik för mycket dekoration på väggarna samt annat som kan vara visuellt störande.
 • Kontrollera tillgången till toalett i närheten av mötesrummet. Erbjud eventuellt en möjlighet att mötas för att barnet och familjen kan få bekanta sig med miljön inför mötet i referensgruppen.
 • Om ni ska träffas flera gånger, försök att hålla alla möten i samma rum när det är möjligt. Om ni måste byta plats, försök ge den informationen så lång tid som möjligt i förväg. Om det är en sista minuten ändring, erbjud er att möta personen på en känd plats och följa med dem till den nya platsen.
 • Använd eventuellt visuellt stöd under träffen för att förtydliga budskap.
 • Om det förväntas bli en lång träff kan det vara bra att överväga att dela upp tiden med en rast.

Virtuella möten

Ibland hålls möten i en virtuell miljö där deltagarna är med via en mötesplattform. Om det finns olika möjligheter för deltagande, kontrollera med barnet och familjen vad som passar dem bäst.

I de fall, där deltagarna är med via ett virtuellt möte är forskarens/mötesledarens roll extra viktig för att skapa bra förutsättningar för diskussioner samt att arbeta sig genom och hålla sig till agendan för mötet.

Boka möten

 • Använd bilder exempelvis av byggnaden, entrén för att hjälpa deltagarna att hitta till mötesplatsen.
 • Säkerställ att det finns skyltar vid entrén, hissen, I korridorer osv.
 • Erbjud om möjligt parkeringstillstånd.
 • Delge ett mobilnummer där du kan kontaktas.
 • Var noggrann med att hålla tiden för mötet.

Stödja medverkan av barn och familjer/professionella

 • Säkerställ att agenda och underlag för möten distribueras i god tid innan mötet.
 • Skapa möjlighet för barn och familjer att kontakta forskargruppen innan mötet om det skulle finnas frågor eller annat som behöver förtydligas.
 • Kontrollera med barnet och familjen om särskilda åtgärder behöver vidtas gällande anpassning av miljön eller annat i samband med träffen.

Ju fler barn och familjer som förstår syftet med mötet och vad som förväntas av dem desto större chans att de kan vara delaktiga och engagerade i mötet.