Ett 60-tal barnforskare från hela landet träffades i juni 2013 på Högskolan i Jönköping för att starta ett nytt forskningsnätverk som ska samordna och stärka svensk barnforskning inom området barn med funktionsnedsättningar.

Vi är bättre tillsammans!

- Nätverket handlar om att vi är bättre tillsammans, säger Mats Granlund, professor vid Hälsohögskolan i Jönköping.
- Sverige är för litet för att vi ska utveckla internationell toppforskning inom området var och en för sig.

Resultatet i en nyligen genomförd kartläggning av svensk handikappforskning visade att relativt lite av forskningen handlade om barn med funktionshinder och deras situation. Det nätverk som nu startar syftar till att öka kvantitet och kvalitet i svensk handikappforskning med barninriktning genom att samordna och aggregera kunskaper och andra resurser mellan forskare med barnfokus i Sverige.

Vad vill IHV Barn-nätverket?

- Vårt nya nätverk kan stärka existerande forskning genom att samordna forskningsidéer över olika forskargrupper, bygga gemensamma databaser och instrumentpaket för att möjliggöra studier med många deltagare och utveckla tvärvetenskapliga studier för att undersöka relationen mellan grundbegrepp i handikappforskning så som kroppsfunktioner, aktivitet, delaktighet och miljöfaktorer, förklarar Mats Granlund.
- Vi behöver också samla vår kunskap kring hur vi rent praktiskt bäst kan hjälpa barnen att fungera i sin vardag nu och i framtiden. Och hur kan vi få barnens syn på sin vardag och hur kan vi vara säkra på att barnen vill vara med i forskning?

För inbjudan till konferensen stod Institutet för Handikappvetenskap vid Högskolan i Jönköping. Institutet är europaledande inom området handikappforskning, men på nätverksträffen den 3 juni diskuterade man främst framtida inriktning i svensk forskning med inriktning mot barn som behöver något extra stöd utöver det stöd alla barn får.

Nytt fokus på intervention, metod och longitudinella studier

Under konferensen bestämdes det att nätverket framöver ska fokusera på intervention, metod och longitudinella studier. Man ska också satsa på att odla alla nya kontakter. Eftermiddagen inleddes bland annat med en "forskar speed-dating" där man mycket kort fick möjlighet att presentera sig själv och sitt forskningsområde för flera personer. Därefter träffades man i mindre grupper efter forskningsintresse, för att diskutera visioner och möjliga framtida samarbeten. De områden man samlades runt var Barns delaktighet i forskning, Delaktighet/vardagsfungerande, Familj-/servicesystem, Flerfunktionshinder, Folkhälsa, Förskola/skola samt Långvariga sjukdomar.

Vid dagens slut fick alla som ville ses igen i nätverket, räcka upp en hand, och alla räckte upp handen och kom överens om att ses för en konferens igen våren 2014. Det finns också möjlighet att ses inom de mindre intressegrupperna mer ofta, men då på den enskildes initivativ.

Nätverksträffen innehöll bland annat en "forskar speed-dating" där man skulle presentera sitt forskningsintresse på en minut, ett antal gånger.