Karina Huus ny professor inom CHILD

Sedan den 1 januari 2021 är Karina Huus professor i omvårdnad med inriktning mot barn och unga.

Porträttbild på kvinna

Karina Huus är ny professor inom CHILD.

Karina Huus är barnsjuksköterska i grunden och har arbetat på Hälsohögskolan vid Jönköping University i många år och har varit en aktiv forskare inom forskargruppen CHILD sedan den startades. Karina är programansvarig för specialistsjuksköterskeutbildningarna på Avdelningen för omvårdnad och dessutom ämnesansvarig för forskarutbildningsämnet Handikappvetenskap på Hälsohögskolan.

Karinas forskning handlar framförallt om barns hälsa, barns rättigheter samt om barn med funktionsnedsättning och deras delaktighet i vardagsaktiviteter. Hon har arbetat mycket internationellt med forskare från bland annat Vietnam, Australien, Canada, Portugal, Taiwan, Kina och Sydafrika. Karina har tillsammans med forskare från Pretoria University i Sydafrika fått pengar från STINT för att genomföra ett projekt som handlar om delaktighet för barn med funktionsnedsättning. Projektet har pågått under flera år vilket gjort att ett instrument som kallas Picture my Participation (PMP) som mäter delaktighet blivit validerat. Med instrumentet har föräldrar och barn fått möjlighet att visa på hur delaktiga barnen är i vardagsaktiviteter och vad som möjliggör samt vilka hinder som finns för att barnen ska kunna vara delaktiga. Planen är att tillsammans med forskarna från Sydafrika göra en intervention där syftet är att öka barns delaktighet.

Karina är också en av forskarna i forskningsprogrammet Psykisk hälsa och delaktighet i habilitering hos barn och ungdomar med funktionshinder (CHILD - PMH). Programmet kommer att undersöka faktorer som påverkar delaktighet med fokus på mental hälsa och tjänster som erbjuds till barn med funktionshinder som lider av psykisk ohälsa. Ytterligare en del i Karinas forskning handlar om barn som är anhöriga till föräldrar som är döva och blinda och det har visats att dessa barn kan behöva ett särskilt stöd som de inte alltid får idag.

Karina är också en aktiv forskare inom Institutet för handikappvetenskap som är ett samarbete mellan Jönköping University och Linköpings universitet.

2021-03-15