Delaktighet och psykisk ohälsa hos ungdomar med och utan NPF - ny forskning visar att flickor är mest drabbade

Forskarna inom CHILD ville undersöka hur psykiska ohälsa samt delaktighet utvecklas över tid hos ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i jämförelse med de utan NPF. De skriver i en nyligen publicerad artikel i Disability and Rehabilitation, att delaktighet är mer kopplat till positiv hälsa än till psykisk ohälsa och diagnos.

- Vi har länge vetat att ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har en ökad risk för psykisk ohälsa och risk för lägre delaktighet i vardagsliv och sociala kontakter, säger Lilly Augustine, CHILD-forskare och en av artikelförfattarna.

- Vi ville undersöka hur psykiska ohälsa samt delaktighet utvecklas över tid hos ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i jämförelse med de utan NPF, förklarar hon.

Ungdomarna svarade på enkäter vid tre tillfällen, när de var 12-13 år, 14-15 år samt 17 år. Man tittade där på olika aspekter av välmående, emotionella- och utåtagerande problematik, psykosomatiska symptom, delaktighet i vardagsaktiviteter i hemmet och med kompisar.

Resultatet visade att ungdomarna med en NPF-diagnos i större utsträckning led av psykisk ohälsa. Anmärkningsvärt var dock att hyperaktivitet inte är så relevant som mått på mental ohälsa för barn med NFP, eftersom den är stabil över tid för gruppen. Mått så som emotionella problem visade mer på detta. Ungdomar med NFP har initialt mer emotionella problem, men över tid kommer andra grupper ikapp. Vid 17 års ålder spelar kön större roll. Dock så hade flickor som också hade en NPF-diagnos mest emotionella problem vid alla tre mättillfällena. Att vara både flicka och ha en NPF-diagnos verkar öka sårbarheten för psykisk ohälsa.

Delaktighet verkar vara mer relaterad till kön och välmående än till psykisk ohälsa eller diagnos. Däremot är diagnos mer relevant i relation till psykisk ohälsa, förutom när det gäller påverkan i vardagen - även där spelade välmående en större roll. Har man symptom som påverkar vardagen spelar det trots allt roll hur väl man kan hantera detta. Det handlar inte om man har en funktionsnedsättning eller ej.

- Att vara flicka och ha en NPF-diagnos verkar öka sårbarheten för psykisk ohälsa och dessa barn är en grupp vi behöver titta närmare på, understryker Lilly Augustine.


Läs forskarnas artikel

L. Augustine, F. Lygnegård & M. Granlund (2021): Trajectories of participation, mental health, and mental health problems in adolescents with self-reported neurodevelopmental disorders, Disability and Rehabilitation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., DOI: 10.1080/09638288.2021.1955304

För mer information
Kontakta Lilly Augustine

2021-09-10