Vilka faktorer påverkar ungdomars psykiska hälsa?

Den 7 oktober har doktorand Kristina Carlén halvtid för sitt doktorandprojekt om faktorer som påverkar psykisk hälsa hos ungdomar. Hon har undersökt både vad som främjar mental hälsa men också vilka riskfaktorer som finns.

Doktorand Kristina Carlén, som ser glad ut på bilden.

Doktorand Kristina Carlén

- Det sammanhängande resultatet visar att känsla av sammanhang är en resurs och påverkar ungdomars möjlighet att uppleva psykisk hälsa, berättar Kristina Carlén.
- I en senare delstudie kommer vi också att undersöka självkänslans betydelse för psykisk hälsa.

Skattning av olika slag, såsom föräldraskattning och självskattning av sitt psykiska hälsotillstånd (känslomässiga och beteendemässiga faktorer) påverkar också möjlighet att uppleva psykisk hälsa eller att utveckla psykiatriska diagnoser. Andra faktorer som hänger samman med psykisk hälsa är kön, föräldrars ålder när barnets föds och socioekonomiska faktorer.

Till sin hjälp har forskaren använt ett finländskt longitudinellt datamaterial, Finnish Family Competence Study (FFC) samt det svenska materialet Longitudinal Research on Development in Adolescence (LoRDIA).

Halvtidsseminariet äger rum online den 7 oktober kl. 12:30-14:00. Vill man delta går det bra att kontakta Kristina Carlén för att få en länk till deltagande samt en förberedande läsning. Titeln på avhandlingen är ” Predictors of mental health in adolescents”.

För mer information, kontakta Kristina Carlén

2021-10-04