Lästips: Leva som andra

Boken Leva som andra vänder sig främst till studenter och yrkesverksamma inom områden som berör funktionsnedsättning och funktionshinder. Det är en antologi med ett biopsykosocialt perspektiv på funktionsnedsättning och funktionshinder. Boken kan även läsas av andra som i det dagliga kommer i kontakt med personer med funktionsnedsättning eller som intresserar sig för frågor som rör området.

Bild på läroboken Leva som andra, det är en grön bok med en tecknad landsväg på framsidan.

Studentlitteratur har i höst gett ut en omfattande bok av redaktörerna Lisa Kilman, Josefine Andin, Håkan Hua och Jerker Rönnberg vid Linköpings universitet. Alla forskar de inom området och har samlat ett 30-tal kollegor för att beskriva hur samspelet mellan människa, funktionsnedsättning och omgivning inter­agerar med biologiska, psykologiska och sociala faktorer. Flera forskare från CHILD medverkar.

Boken inleds med en intervju där en person skildrar hur det är att leva med flera funktionsnedsättningar och därefter följer fyra huvuddelar.

• I första delen beskrivs grunderna för de forskningsfält som samspelar och hur dessa teoretiskt kan integreras och studeras: biologisk nivå om kroppsliga funktioner, psykologisk nivå om psykologiska funktioner och social nivå om exempelvis de maktstrukturer som finns i samhället.

• I del två behandlas den vertikala dimensionen där den biologiska, psykologiska och sociala nivån undersöks för att förstå hur dessa samspelar för uppkomsten av ett visst funktionshinder.

• Del tre handlar om en horisontell dimension där utgångspunkten är en mekanism eller ett begrepp, exempelvis arbetsminne, som beskrivs och jämförs mellan minst två olika funktionsnedsättningar.

• Den avslutande delen behandlar funktionshinder och funktionsnedsättningar ur ett historiskt samt samhälleligt perspektiv och vilka framtida utmaningar vi står i nför.

Boktiteln anspelar på formuleringen som hämtats från socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service (LSS). Där tillförsäkras goda levnadsvillkor, oavsett funktionsnedsättning.

2021-11-26