Nya medel till forskning om små barns psykiska hälsa

Forskningsmiljön CHILD vid Högskolan i Jönköping har fått 3 673 000 kronor från Socialstyrelsen för projektet Små barns psykiska hälsa: Tidig upptäckt — tidig insats.

Små barns psykiska hälsa och speciellt beteendeproblem hos små barn, har de senaste åren uppmärksammats mer än tidigare. Om psykisk ohälsa hos barn upptäcks tidigt och tidiga insatser görs ökar chansen att de mår bra senare i livet. Socialstyrelsen har därför satsat pengar på att kartlägga små barns psykiska hälsa. De insatser som görs för att stärka hälsa hos små barn har visat sig ge goda effekter på barns psykiska hälsa senare i livet.

Förskolan har lyfts fram både som en miljö i vilken barns psykiska ohälsa kan upptäckas men också som en miljö som kan främja god psykisk hälsa och ge skydd mot ohälsa. Angående små barn i Sverige saknas en samlad kunskap om förekomsten av psykisk ohälsa och kunskap om förskolan som en skyddande miljö mot senare negativ utveckling. CHILD har fått pengar för att fylla denna kunskapslucka. Projektet Tidig Upptäckt — Tidig Insats (TUTI) kommer att arbeta med tre frågeställningar:

1. Hur stor proportion av svenska små barn på förskola har symptom på psykisk ohälsa som tex beteendestörning eller att barnen drar sig undan?
2. Vad kännetecknar de förskolor som stödjer barns utveckling av psykisk hälsa och skyddar från psykisk ohälsa?
3. Vilka insatser görs på förskolan och av kommunen, BUP och Barnhabiliteringen för barn som visar symptom på ohälsa?

I projektet kommer 1200 förskolebarn från hela landet att följas under tre år med hjälp av enkäter som personalen svarar på samt observationer av barnen. Projektet utförs i samarbete mellan CHILD, Högskolan i Jönköping och landstinget i Jönköpings län i samarbete med landsting och  kommuner i Jönköpings, Västmanlands, Södermanlands, Stockholms och Västerbottens län.

För mer information, kontakta CHILD:s forskningsledare, professor Mats Granlund, 070-513 54 07 mats.granlund@hhj.hj.se

2011-12-15