CHILD fördjupar samarbetet med Institutet för Handikappvetenskap

Vid årsskiftet blev CHILD vid Högskolan i Jönköping fullvärdig medlem i Institutet för Handikappvetenskap. Tidigare har parterna haft ett samarbetsavtal men nu har alltså CHILD och Högskolan i Jönköping blivit fullvärdiga medlemmar i IHV jämte Örebro universitet och Linköpings universitet. CHILD ska ansvara för all barnforskning inom samarbetet.

Institutet för Handikappvetenskap (IHV) tillhandahåller en forskarutbildning som är ledande i Europa inom handikappvetenskap. CHILD och Högskolan i Jönköping har sedan 2006 varit en del av nätverket.

- Vårt samarbete har varit bra för utbildning av forskare med spetskompetens och utveckling av ett stort forskarnätverk inom handikappvetenskap när det gäller forskning om barn, säger Mats Granlund, forskningsledare och grundare av CHILD.
-Vitsen med handikappvetenskap är just att studera livssituationen från olika håll med utgångspunkt både i individens och miljöns förutsättningar och de villkor som samhället erbjuder. Vår första uppgift blir att få en bättre uppfattning om vilken forskning som bedrivs i Sverige runt barn i behov av särskilt stöd och deras livssituation.

Genom medlemskapet ökar CHILD och Högskolan i Jönköping sina möjligheter att samarbeta med toppforskare vid de andra lärosätena.
- Nu ser vi fram mot att öka vår kunskap ytterligare om livssituationen för barn i behov av särskilt stöd och hur vi kan underlätta livet för barnen och deras anhöriga, säger Mats Granlund.

Arbetsnamnet på den nya barnnätverket inom IHV är CASINO (Child and Adolescent Special Interest Network).

För mer information, kontakta CHILD:s och CASINO:s forsknings- och vetenskapliga ledare, professor Mats Granlund, telefon: 070-513 54 07, e-post: mats.granlund@hhj.hj.se
Institutet för Handikappvetenskap vid Linköpings universitet   

Bakgrundsfakta

  • IHV etablerades år 2000 i ett samarbete mellan Linköpings och Örebro universitet.
  • Handikappvetenskap studerar personer med funktionsnedsättningar, deras livsvillkor samt processer som leder till funktionshinder. Intresseområden är kroppens fungerande (funktionsnedsättning), hur personen utför vardagsaktiviteter och personens delaktighet i samhället. Speciellt intressant är hur kropp, aktivitet och delaktighet påverkar varandra. Handikappvetenskap är därför ett tvärvetenskapligt ämne som baseras på kunskap inom medicin, teknik, beteendevetenskapliga, sociala och kulturella vetenskaper. Handikappvetenskap som vetenskapsområde försöker omfatta olika dimensioner av funktionshinder och handikapp på ett sätt som gör det möjligt för olika perspektiv att mötas och berika varandra.
  • I Sverige kan man läsa Handikappvetenskap som forskarutbildningsämne vid universiteten i Linköping och Örebro samt Högskolan i Jönköping.
2012-01-19