Ny CHILD-doktorand

Christina Peterson är ny CHILD-doktorand. Hennes forskningsprojekt handlar om att undersöka vilka variabler som ska mätas i nationella kvalitetsregister för barn och ungdomar med kroniska sjukdomar.

Christinas forskningsprojekt handlar om att undersöka vilka variabler som ska mätas i nationella kvalitetsregister för barn och ungdomar med kroniska sjukdomar. För att kunna använda kvalitetsregister i förbättringsarbete behöver flera dimensioner av barns och ungas hälsa och välbefinnande mätas. Den första studien undersökte vad olika generiska instrument för hälsorelaterad livskvalitet mäter för variabler i relation till ICF-CY (internationell klassifikation av funktionshinder, funktionstillstånd och hälsa). Därefter kommer ett av dessa instrument testas på barn med diabetes. Hälsorelaterad livskvalitet är ett sätt att mäta PROM (patient reported outcome mesure), men instrument för att mäta barn och ungas erfarenhet av upplevd vård behöver också utvecklas, dessa mått kallas för PREM (patient reported experience measure). Ytterligare en fråga som forskningen avser att svara på är hur barnen och ungdomarna vill bli tillfrågade. Metoden kommer att vara fokusgruppsintervjuer. Idag finns flera olika möjligheter med den IT utveckling som skett, vilket också bör användas för att utveckla och förbättra svarsfrekvensen i olika enkätundersökningar. Studierna kommer således att ha både kvantitativ och kvalitativ ansats. Forskningen är finansierad av Landstinget i Jönköpings län.
Christina är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i barn och ungdom. De senaste 5 åren har hon arbetat på barn och ungdomsmedicinska kliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Christina arbetar också med PROM frågor som rör barn och ungdomar i det nationella resursnätverket PROM center.

Läs mer om Christina Petersons forskning.

Christina Peterson

2012-03-22