CHILD-medlem Noomi Carlsson disputerar

Noomi Carlsson är anställd vid Landstinget i Jönköpings Län och har sedan några år varit antagen som doktorand i Linköping men också som medlem av forskningsmiljön CHILD. Den 29 augusti försvarar hon sin avhandling om en noll-vision för barns utsatthet för tobaksrök.  

Trots att färre människor röker i Sverige idag utsätts barn fortfarande för tobaksrök vilket till största delen sker i hemmen. Barn är känsligare än vuxna och det finns omfattande forskning som visar på att barnets hälsa riskerar att bli sämre om det utsätts för tobaksrök. Barnhälsovårdens sjuksköterskor som möter nästan alla familjer med barn i åldern 0-6 år har därför en viktig roll i det tobaksförebyggande arbetet för att stödja föräldrar i deras ambitioner att skydda sina barn från tobaksrök.

Som ett första steg i Noomi Carlssons studier har sjuksköterskornas och föräldrarnas synpunkter om och erfarenheter av det tobaksförebyggande arbetet inom barnhälsovården tagits fram med hjälp av det frågeformulär som de besvarat.
I ett andra steg utfördes ett förbättringsarbete inom barnhälsovården som grundade sig på resultaten från sjuksköterskornas och föräldrarnas erfarenheter. Sjuksköterskorna skulle använda sig av ett antal aktiviteter i mötet med föräldrarna. Föräldrarna fick bland annat fylla i ett frågeformulär (SiCET) där de svarade på frågor om i vilken omfattning och i vilka miljöer barnet riskerar att utsättas för tobaksrök. Två urinprov analyserades för att mäta kotinin hos barnen. Kotinin är en nedbrytningsprodukt av nikotin som finns i tobaken.
Resultaten av studierna visade att föräldrarna ville ha information om de risker barnet utsätts för av tobaksrök och hur de bäst kan skydda sina barn mot röken. Sjuksköterskorna såg det tobaksförebyggande arbetet som viktigt, men de upplevde svårigheter att nå vissa grupper som pappor, utrikesfödda föräldrar och socioekonomiskt utsatta grupper. Frågeformuläret utgjorde en bra grund för samtalet med föräldrarna. Resultaten från förbättringsarbetet där 72 familjer deltog visade att tio föräldrar slutat röka, trettiotvå familjer hade minskat sin cigarettkonsumtion i hemmet och färre barn utsattes för tobaksrök, vilket visade sig i ett större antal barn med icke mätbara värden av 2 kotinin i urinen. Sju av de 22 sjuksköterskorna som deltog i förbättringsarbetet hade lyckats bra i sina områden med en minskning av rökare i familjer med barn i åldern 8-månader. Motsvarande siffror för hela landet minskade inte under samma period.

Frågeformuläret (SiCET) bedömdes som användbart och kan användas även inom andra områden där barns utsatthet för tobaksrök diskuteras. Utveckling av ett snabbtest med mätsticka för kotinin skulle göra det möjligt att ge föräldrarna omedelbara svar om deras förändrade beteende eller rökslut visar sig i barnets urin eller inte. Detta skulle kunna fungera som ett pedagogiskt hjälpmedel i sjuksköterskornas samtal med föräldrarna.

Noomi Carlsson försvarar sin avhandling "A Zero-vision för Children´s Tobacco Smoke Exposure, Tobacco prevention in Child Health Care" vid Qulturum i Jönköping den 29 augusti kl. 13.00.

2012-08-23