CHILD-forskare lic-puterar

Ingalill Gimbler Berglund spikar torsdagen den 6 september fast sin licentiatavhandling "Nurse anaesthetist's interactions and assessment of childrens's anxiety" på Hälsohögskolans vägg. I oktober försvarar hon den sedan publikt.

Det övergripande syftet med Ingalill Gimbler Berglunds forskningsprojekt är att beskriva anestesisjuksköterskors samspel med barn under anestesiinduktion och att validera ett skattningsinstrument av preoperativ oro hos barn för svensk kontext.

Anestesiinduktion är för barn en stressande upplevelse. Anestesisjuksköterskans beteende påverkar barnet och graden av oro barnet upplever under den perioperativa perioden. Genom forskning kan positivt samspel mellan anestesisjuksköterska och barn lyftas fram och därigenom förbättra den perieoperativa vården för barn. Att hitta ett tillförlitligt skattningsinstrument av barns oro underlättar fortsatt forskning för att förbättra vården för barn.
Forskningen baseras på intervjuer med anestesisjuksköterskor och observationer av barn.

Spikceremonin äger rum den 6 september kl. 9.30 i Röda rummet på Hälsohögskolan. Ingalill Gimbler Berglund försvarar senare avhandlingen på ett licentiatseminarium den 5 oktober kl. 13.00 i Forum Humanum på Hälsohögskolan. Opponent är docent Ingrid Bergh, Högskolan i Skövde. Huvudhandledare har professor Bengt Fridlund vid Hälsohögskolan varit.

2012-09-04