CHILD-projekt i Budgetpropositionen

I regeringens budgetproposition, avdelning Hälsovård, Sjukvård och Social omsorg omnämns CHILD-projektet Riktat Föräldrastöd.


CHILD-projektet Riktat Förldrastöd drivs med medel från Folkhälsoinstitutet i syfte att kartlägga behovet av stöd hos familjer med barn med lindrig utvecklingsstörning i Jönköpings Kommun och Vetlanda Kommun samt att utveckla och utvärdera riktat uppsökande familjestöd till dessa familjer. Det övergripande målet med kartläggningen är att föräldrar till barn med lindrig utvecklingsstörning utnyttjar mer av det stöd och den service de har rätt till enligt LSS än vad de gör idag.

Så här omnämns projektet i budgetpropositionen: ”En ytterligare princip i regeringens strategi för att stärka barnets rättigheter är att föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt föräldraskap. Inom ramen för den nationella strategin för föräldrastöd pågår två projekt med föräldrastöd som riktar sig till föräldrar till barn med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Uppdraget är ett komplement till det generella föräldrastödet. Det ena projektet ska jämföra det stöd som faktiskt ges med det stödbehov som uttrycks av familjerna och professionella. Det andra projektet ska kartlägga behovet av stöd hos barn med lindrig utvecklingsstörning och deras föräldrar samt utveckla och utvärdera riktat stöd till dem. Försöksverksamheten pågår t.o.m. 2013 och ska redovisas i maj 2014”.

För mer information om projektet Riktat föräldrastöd, kontakta professor Mats Granlund.

2012-11-14