Anne-Sofie Strand försvarar avhandling om skolfrånvaro

CHILD-doktorand Anne-Sofie Strand försvarar sin avhandling om skolfrånvaro och skolk på Hälsohögskolan i Jönköping den 14 maj.

- Jag har framför allt undersökt hur stödet har sett ut för ungdomar i grundskolan innan de utvecklat frekvent skolk, berättar Anne-Sofie Strand.
- Jag har gjort det utifrån ett systemteoretiskt perspektiv på skolsystemet där olika krafter inverkar på ungdomarnas möjlighet till delaktighet i skolarbetet. Jag har observerat formella och informella systemkrafter som medverkar till att dra eleverna bort från skolan.

Skolk betraktas som ogiltig skolfrånvaro och ett socialt problem. Anne-Sofie Strands avhandling utgår från en dokumentstudie och intervjuer med eleverna själva samt med skolpersonal. I elevintervjuerna framkom hur eleverna såg på sitt skolkande antingen som en ursäkt eller som ett försvar. Vidare delgav eleverna i vilken utsträckning som de upplevt sig delaktiga i skolarbetet.
- I ett salutogent perspektiv med ett positivt skolethos skulle flera av de systemkrafter som inverkar negativt på elevernas delaktighet i skolan, kunna bli stödjande krafter som drar elever mot ett fungerande i skolan. Det social klimatet i såväl klassrum som skolmiljön har en avgörande betydelse, menar hon.

Anne-Sofie Strand är doktorand i socialt arbete och den 14 maj försvarar hon sin avhandling kl. 13.00 i Forum Humanum på Hälsohögskolan.

2013-05-03