Docentföreläsning i specialpedagogik

Johan Malmqvist tar i sin docentföreläsning den 31 oktober upp resultat från specialpedagogiska studier och relaterar dem till frågor om integrering, segregering, inkludering och likvärdighet.

Inbjudan till docentföreläsning

Välkomna till universitetslektor Johan Malmqvists docentföreläsning
torsdagen den 31 oktober kl. 14.00–14.45 i Hb221 på Högskolan för lärande och kommunikation.

Johan Malmqvist tar i sin docentföreläsning upp resultat från specialpedagogiska studier och relaterar forskningsresultaten främst till frågor om integrering, segregering, inkludering och likvärdighet. I studierna har ingått elever vilka beskrivs som elever i behov av särskilt stöd. Majoriteten av eleverna har haft någon typ av fysisk funktionsnedsättning och/eller medicinsk diagnos. Studierna har genomförts i flera skol"former" och under den senaste tioårsperioden. Svenskt skolväsende har under denna tioårsperiod påverkats starkt av tidigare beslutade skolreformer och av idéströmningar med ursprung i skeenden under 80-talet eller ännu tidigare. Under 90-talet blev till exempel skolans styrning mål- och resultatbaserad, decentraliseringsprincipen med kommunalisering etablerades, fritt skolval med införandet av en skolpeng infördes. Därmed påbörjades också etablerandet av en skolmarknad. En annan viktig influens inom skolområdet under den senaste tioårsperioden har varit Salamanca-deklarationen som Sverige undertecknade 1994. Deklarationen har en stark betoning på inkludering som huvudprincip. En annan viktig princip i denna deklaration är den så kallade närhetsprincipen vilken innebär att elever med funktionsnedsättningar i första hand förutsätts gå i sin närmaste skola. Under docentföreläsningen diskuteras resultaten från forskningsstudierna i relation till ovan beskrivna skolreformer och idéströmningar. Främst kommer inkluderings- och likvärdighetsproblematik att fokuseras och även sättas i relation till internationell forskning. Slutligen kommer uppbyggnaden av ett teoretiskt ramverk att tas upp som direkt anknyter till inkluderings- och likvärdighetsaspekter inom skolans verksamhet.

Förfriskningar och snacks kommer att serveras efter föreläsningen.  

Läs mer

2013-10-28