Dansintervention för stärkt hälsa hos flickor

CHILD-forskare Noomi Carlsson ska tillsammans med andra forskare genomföra ett dansprojekt som en forskningsbaserad insats för att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos unga tjejer 13-19 år.

Många tjejer mår dåligt

Den psykiska ohälsan bland unga tjejer är alarmerande hög. Nedstämdhet och kroppsliga besvär förekommer dubbelt så ofta bland flickor som bland pojkar oavsett skolår. Vanliga besvär som huvudvärk och magont är kopplade till depression och psykisk sjukdom senare i livet, samt är också förenade med känslor av utanförskap och nedsatt självkänsla.
- Dansprojektet är en forskningsbaserad insats för att förebygga och
behandla psykisk ohälsa hos unga tjejer 13-19 år, berättar CHILD-forskare Noomi Carlsson, som arbetar med folkhälsofrågor inom Jönköpings läns landsting.
- Vi har fått 300 000 kronor från Forskningsrådet i Sydöstra Sverige (FORSS) för att genomföra en dansintervention för unga flickor i Jönköpings län.

Positiv effekt som kvarstår länge

I dansstudien, som tidigare genomförts i Örebro med mycket goda
resultat, förbättrade flickorna den självskattade hälsan mer än
kontrollgruppen. Den positiva effekten uppkom vid interventionens slut
och kvarstod även 4 och 12 månader efteråt. Resultaten visar även en
signifikant minskning av sömnproblem, trötthet och psykosomatiska
symptom.

Jönköpings tur

- Vi vill i Jönköpings län testa om det kan vara en fungerande metod för oss. Målgruppen är tjejer 13-19 år, som rekryteras från Barn- och ungdomshälsan i Huskvarna, Elevhälsan, Ungdomsmottagningen, Ung Arena i Jönköpings kommun och primärvården.

I projektet träffas man och pratar och dansar utifrån tjejernas önskemål och förutsättningar två gånger i veckan under åtta månader.
- Pilotprojektet är begränsat till Jönköpings kommun och är en samverkan mellan Landstinget i Jönköpings län, Folkhälsosektionen, Jönköpings kommun, Landstinget i Östergötlands län och Örebro läns Landsting, säger Noomi Carlsson.
- Projektet kommer att utvärderas och vid goda resultat kommer metoden att spridas i länet, förklarar Noomi Carlsson.

Projektledare för dansinterventionen i Jönköpings län är Agneta Andersson vid Linköping universitet, och i projektet arbetar CHILD-forskare Noomi Carlsson, Paula Bergman m.fl.

För mer information, kontakta Noomi Carlsson.

2014-02-17