Stödet till föräldrar med barn med funktionsnedsättning behöver utvecklas

Samhällets stöd till familjer som har barn med funktionsnedsättning har flera brister. Det visar två utvecklingsprojekt vid Göteborgs universitet och Högskolan i Jönköping som båda ingick i Folkhälsomyndighetens regeringsuppdrag kring föräldrastöd.

För att utveckla ny kunskap om stöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning har Folkhälsomyndigheten delat ut medel till två forskningslärosäten – Göteborgs universitet och Högskolan i Jönköping. Universiteten har samverkat med olika kommuner för att utveckla, följa upp och utvärdera det stöd som erbjuds i dag. Resultaten visar att samhällets stöd till familjer som har barn med funktionsnedsättning har flera brister. Särskilt framträdande är bristen på samordning mellan olika aktörer inom kommun, landsting och stat.

Dubbla roller försvårar

Resultaten från projekten vid CHILD/Högskolan i Jönköping visar att de yrkesverksamma många gånger har dubbla roller. Å ena sidan ska de se till att familjerna får det stöd de har rätt till. Å andra sidan ska de som myndighetsutövare bedöma om stödet behövs. Forskarna anser att om möjligt bör rollen som myndighetsutövare skiljas från rollen som stödperson.

Utbildning kan öka sannolikheten till stöd

Inom projektet i Jönköping har man arbetat fram och provat ett fortbildningspaket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om lindrig utvecklingsstörning riktat till yrkesverksamma i berörda verksamheter. Resultaten tyder på att personal som utbildats om lindring utvecklingsstörning blir mer uppmärksam på denna grupp, vilket ökar sannolikheten att familjer i större utsträckning söker och får stöd.


Texten är delar av ett pressmeddelande/nyhet från Folkhälsomyndigheten. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

2014-06-24