Aktuell konferens: Barn i longitudinella studier

Välkommen till den 3:e nationella nätverksträffen för barnforskning utifrån forskarnätverket IHV Barn i Jönköping. Den 18 november 2015 träffas vi för en seminariedag om fungerande över tid hos barn, ungdomar och unga vuxna med funktionshinder. Vi diskuterar både metodologiska och innehållsliga aspekter. Alla är välkomna!

Det finns i dag få studier som följer fungerandet hos barn och ungdomar med långvariga sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättningar över tid.

I många av de studier som görs av fungerande utesluts dessa barn och ungdomar då man anser det svårt för dem att besvara enkäter. Även i kvalitativa longitudinella studier av hälsa utesluts ofta dessa barn med hänvisning till svårigheter med att genomföra intervjuer.

Under seminariedagen kommer vi att kort presentera metodologiska utmaningar samt ge exempel från pågående svenska longitudinella studier av fungerande hos barn, ungdomar och unga vuxna med långvariga hälsotillstånd eller funktionsnedsättningar. Därefter kommer vi att i mindre grupper utifrån intresseområden (interventionsstudier, prospektiva longitudinella studier eller registerstudier) diskutera innehåll och metoder i longitudinella studier. Seminariet är kostnadsfritt då nätverket bekostar lokaler och föreläsare. Mat och resa sker i egen regi.

Metodaspekter att diskutera:

  • Antal mätpunkter
  • Hur konceptualiseras förändring?
  • Hur fördelas mättillfällen över tid?

Innehållsaspekter att diskutera:

  • Kroppsligt fungerande
  • Aktivitet/psykologiska funktioner
  • Vardagsfungerande/delaktighet
  • Övergångar i servicesystem och samhällstrender
  • Vad krävs av den information som samlas in?

Som förberedelse inför dagen förväntas du som deltagare att läsa:
Ployhart, R., & Vanderberg, R. Longitudinal Research: The Theory, Design, and Analysis of Change. Journal of Management, Vol. 36, 94-120 DOI: 10.1177/0149206309352110

Calman, L., Brunton, L., & Molassiotis, A. (2013). Developing longitudinal qualitative designs: lessons learned and recommendations for health services research. BMC Medical Research Methodology, 13, 14. doi:10.1186/1471-2288-13-14

Se program för seminariedag om longitudinella studier
Anmälan sker till CHILD:s forskningskoordinator Cecilia Allegrind senast den 6 november 2015.

Alla är välkomna; man behöver inte ha varit på de tidigare träffarna för att få komma.

2015-09-09