Docentföreläsning om barn med cancer och deras familjer

Forskaren Maria Björk har blivit utnämnd till docent i hälsa och vårdvetenskap vid Hälsohögskolan. Den 23 februari håller hon sin docentföreläsning om barn med cancer och deras familjer, om deras upplevelser, behov och hälsa. Alla är välkomna!

Barn med cancer och deras familjer – deras upplevelser, behov och hälsa
Maria Björks forskning har främst fokuserat barnonkologisk omvårdnad. Björk har i två longitudinella studier följt både de sjuka barnen samt deras föräldrar och syskon för att belysa hur barnens upplevda hälsa och behov varierat över tid men också för att beskriva familjens upplevelser av att ha ett barn som är sjukt i cancer. Även de föräldrar som har ett barn som avlidit till följd av sin cancersjukdom har intervjuats. Resultat från tidigare studier visar att barn som avslutat sin behandling för hjärntumör får många seneffekter så som t ex kognitiva svårigheter, motoriska svårigheter och koncentrationssvårigheter vilket kan leda till att barnen får problem med sitt skolarbete. Därför söker nu Björk finansiering för att prova om gemensam problemlösning kan vara ett sätt att stödja barn som avslutat sin behandling för hjärntumör att bättre kunna delta i olika aktiviteter i skolan.

Maria Björk håller sin docentföreläsning tisdagen den 23 februari kl. 14:00 – 14:45 i Forum Humanum på Hälsohögskolan.

För mer information, kontakta Maria Björk.

Docent Maria Björk

2016-02-02