Nytt anslag från Barncancerfonden

Docent Maria Björk har erhållit 2, 5 miljoner kronor från Barncancerfonden för ett projekt om stöd i vardagen till barn som avslutat behandling för hjärntumör. Anslaget gäller en 4-årig doktorandtjänst i projektet som inleds i september 2016.

Varje år diagnosticeras omkring 70 barn med hjärntumör i Sverige. Dessa barn får ofta fler seneffekter efter avslutad behandling än barn som behandlats för andra cancerformer. Det kan röra sig om hormonrubbningar, fysiska, emotionella, beteendemässiga eller kognitiva svårigheter.

Många forskningsstudier belyser problem som barnen fått i samband med sin sjukdom och behandling, men få studier fokuserar på de hinder som kan finnas i omgivningen och som påverkar barnets möjlighet att delta i skolaktiviteter. Omkring 40 procent av de unga vuxna som behandlats för hjärntumör uttrycker ett behov av mer stöd vad gäller utbildning och beteende.

Syftet med forskningsprojektet "Supporting everyday life in children who have ended treatment for brain tumor - An intervention study" är att beskriva vad barn, föräldrar och personal (lärare och sjuksköterskor) upplever är problematiskt och underlättande vad gäller barnens deltagande i skolaktiviteter. Syftet är också att testa om en strukturerad stödjande metod påverkar hälsan och underlättar deltagande i skolaktiviteter för barn (6-18 år) som avslutat sin behandling för hjärntumör.

Först genomförs intervjuer med barn, föräldrar och personal gällande vilka faktorer som upplevs underlättande respektive hindrande för barnet vad gäller deras möjlighet att delta i skolaktiviteter. Sedan deltar tio barn och deras föräldrar i en interventionsstudie, så kallad experimentell single subject multipel baslinje studie, för att ta reda på hur barnen kan stödjas att delta i skolaktiviteter. Kunskapen från studien kommer att ligga till grund för att testa en strukturerad stödjande metod i skolmiljön. Kunskapen förväntas att på ett positivt sätt kunna påverka de här barnens hälsa och möjlighet att delta i aktiviteter i skolan.

För mer information, kontakta docent Maria Björk

Docent Maria Björk

2016-05-03