Internationell konferens i Stockholm lyfter forskning om barn till ny nivå

600 barnforskare från 55 länder träffades den 8-10 juni 2016 vid Stockholms universitet för att diskutera alla barns rättigheter till en god start i livet. Med blicken på FNs nya globala hållbarhets- och utvecklingsmål utbytte man erfarenheter och forskningsresultat. Forskningsmiljön CHILD vid Jönköping University var medsponsor och representerades av ett stort antal forskare, däribland professor Eva Björck-Åkesson som ingår i konferensarrangörens, ISEI:s, ledningsgrupp sedan många år. Hon var också en av inledningstalarna.

Professor Eva Björck-Åkesson

- ISEI, International Society on Early intervention, är en mycket livaktig och internationellt väl utvecklad organisation och de återkommande konferenserna ger tillfälle att mötas, lyssna på varandra och byta erfarenheter och komma på kreativa, nya idéer. Det är ytterst meningsfullt för att utveckla kunskapsbasen för Early Childhood Intervention (ECI), som är ett relativt nytt område, säger Eva Björck-Åkesson.

Många miljoner barn i världen lever i miljöer präglade av fattigdom, hemlöshet, våld och krig. Många förlorar föräldrar eller vårdnadshavare. Andra barn har en funktionsnedsättning eller ett långvarigt sjukdomstillstånd.

 - ECI som forsknings- och verksamhetsområde handlar om att ge stöd i början av livet för att barnet ska ha den goda effekten av hjälpen med sig i livet. Stöd tidigt, minskar behovet av större stöd senare, berättar Björck-Åkesson.
 - Vi vill verka för att alla barn som behöver stöd för att uppnå sin fulla potential ska få det.

Globala mål, globala resultat

FNs globala hållbarhets- och utvecklingsmål är 17 stycken. Mål 4 handlar om utbildning och däribland insatser före skolan, så kallad pre-primary, så att barnen har förutsättningar att klara av skolan på ett bra sätt. Det gäller alla barn.

 - De globala hållbarhetsmålen ger oss utmaningar som kräver integrerad vetenskap, säger Björck-Åkesson.
 - Det vill säga tvärvetenskaplig forskning, där forskare från olika ämnesfält arbetar tillsammans och finner relevanta frågeställningar tillsammans med dem det berör.

Under ISEI-konferensen framgick att FN, UNICEF och Världsbanken idag talar om vårdnadshavares kärlek och omvårdnad som hårdvaluta; och det ses som en viktig faktor i den globala världsekonomin. Man talar om medvetenheten att vi idag formar morgondagens vuxna och morgondagens samhälle. Att om vi vill ha fred och god utveckling måste vi börja med barnen.

Tredje generationens forskning

Att få stöd och hjälp tidigt kan förebygga problem som skulle kunna uppstå senare i livet. ECI är ett ganska nytt forskningsområde, som startade på 1970-talet.

– Professor Michael Guralnick, som är den drivande kraften bakom ISEI och en av de mest tongivande forskarna internationellt, lyfter fram ett systemteoretiskt sätt att se på barns utveckling och lärande. Detta innebär att man är intresserad av många olika faktorer som påverkar och hur dessa hänger ihop. I första generationens forskning inom området fokuserade ECI främst på barnet. Den andra generationens forskning utvidgades till att också handla om barnet i familjen och den närmaste omgivningen. Idag är den internationella forskningen på väg att utvidgas till tredje generationens forskning som består i att man också utvidgar och ser till barnets hela miljö. Förskolan som miljö för barns utveckling och lärande lyfts fram, och inklusion är en viktig aspekt av ECI. Vi hoppas att konferensen i Stockholm blev ett steg på vägen till tredje generationens forskning med nya insikter och idéer för internationell tvärvetenskaplig samverkan där barns rättigheter och delaktighet är i fokus, avslutar Björck-Åkesson.


  1. Sponsorer
    Jönköping University och Stiftelsen Sunnerdahl handikappfond var medsponsorer i ISEI-konferensen.
  2. För mer information
    Se ISEI:s hemsida 
    FN:s mål: SDG https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
2016-08-31