Arbetskonferens för forskare den 16-17 november 2017

Konferens: Barnets delaktighet som ett mål för inklusion

CHILD med internationella partners inbjuder den 16-17 november 2017 till en arbetskonferens om barn i förskoleåldern i behov av särskilt stöd och deras delaktighet som ett mål för inklusion.

Svensk forskning visar att barn i behov av särskilt stöd finns i samma aktiviteter som andra barn - men de är inte lika engagerade. Vi vill veta vad man kan göra åt det. Baserat på en utarbetad teoretisk modell från forskarnätverket CeDDR, syftar den här konferensen till att presentera och diskutera teori, metoder och resultat utifrån projekt som handlar om barns engagemang i förskola, socialtjänst och hälsovård i en bredare krets av forskare. Det är en arbetskonferens där också din aktiva medverkan krävs (se Anmälan). Forskningsmiljön CHILD:s samarbete med forskare i Portugal, Sydafrika, Australien och USA kring inklusion och engagemang - främst i förskoleaktiviteter men också i mötet med hälsovård och socialtjänst - för barn i behov av särskilt stöd, kommer här till uttryck. I mötet med också din forskningserfarenhet kan vi flytta fram kunskapsfronten ytterligare och tillsammans bli bättre på barns engagemang och delaktighet.

Nästan alla barn i Sverige vistas i förskolan de flesta vardagar. Förskolan är därför en miljö som påverkar barns lärande och hälsa i stor utsträckning. Vissa barn som går i förskola har behov av särskilt stöd utöver det stöd som ges till alla barn, en del av dessa barn har diagnosticerade funktionsnedsättningar eller långvariga sjukdomar. Andra har ingen diagnos, men förskollärarna upplever att även de barnen behöver stöd för att kunna vara engagerade. Likaså inom hälsovården behöver barnen stöd för att vara delaktiga i beslut och åtgärder. Barn i behov av stöd och deras familjer har ofta långvariga och täta kontakter med hälsovård, habilitering och socialtjänst. Hur professionella arbetar för att stödja barnens delaktighet i kontakterna behöver undersökas.

Internationellt och i Sverige betonas en förskola för alla barn, och att barn i behov av särskilt stöd ska vara inkluderade, det vill säga finnas i samma aktiviteter som andra barn och vara lika engagerade i aktiviteterna som andra barn. Barn som är högt engagerade i förskolans aktiviteter mår bra och lär sig de grundläggande färdigheter som behövs för att fungera i skolan. Svensk forskning visar dock att barn i behov av särskilt stöd finns i samma aktiviteter som andra barn i förskolan men de är inte lika engagerade. Det samma gäller även för hälsovård och socialtjänst. Om detta, och vad man kan göra åt det, handlar konferensen.

Anmälan
Key Note Speakers
Program
Conference invitation in English Pdf, öppnas i nytt fönster.

Finansiär är Vetenskapsrådet.

För frågor, kontakta forskningskoordinator Cecilia Allegrind

2017-10-05