Nya pengar till forskning

Både docent Karina Huus och doktorand Frida Lygnegård har till sin respektive forskning erhållit medel från Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond. Vi säger grattis och ser fram mot spännande forskningsresultat!

Docent Karina Huus har tilldelats 150 000 kronor till projektet Delaktighet i vardagliga aktiviteter för barn med funktionsnedsättningar.

Mer om projektet
Projektet syftar till att mäta delaktighet i vardagliga aktiviteter i hemmet, skolan och samhället för barn med lindrig/måttlig utvecklingsstörning med hjälp av instrumentet Picture My Participation. Det inkluderar att jämföra i vilken utsträckning delaktighet för barn med utvecklingsstörning varierar beroende på kön, ålder, nivå av tillgängliga resurser i samhället och närvaron av en funktionsnedsättning. Målet är också att identifiera faktorer som möjliggör eller minskar möjligheten för delaktighet. Delaktighet är hälsorelaterat och viktigt för både välbefinnande och lärande och det är känt att barn med funktionsnedsättning deltar mindre i sociala aktiviteter än sina jämnåriga utan funktionsnedsättning. Genom att fråga barnen själva om deras delaktighet i olika aktivitet hinder och möjligheter, kan beslutsfattarna göras mer medvetna om vad som behöver göras för barn med funktionsnedsättning för att de ska få en bättre livssituation. Åttio barn med utvecklingsstörning och deras vårdnadshavare håller just nu på att rekryteras till projektet.

Doktorand Frida Lygnegård har av Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond tilldelats 150 000 kronor till projektet: Ungdomar med funktionsnedsättningars egen upplevelse av delaktighet i hem- och kompisrelationer.

Mer om projektet
Projektet är en förlängning av en annan studie. Det finns idag ytterst få långtidsstudier av delaktighet och hälsa där ungdomar med funktionsnedsättningars egna upplevelser tas i beaktande och där metoderna särskilt anpassats för att möjliggöra deltagande för ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar. Projektet avser att belysa individuella och miljömässiga faktorer som påverkar självrapporterad delaktighet och förändring av upplevd delaktighet över tid. Projektet är en studie inom forskningsprogrammet LoRDIA (Longitudinal Research in Development in Adolescence) vid Högskolan i Jönköping i samarbete med Göteborgs universitet.

2017-10-16