Ny avhandling - Peer Interaction in Preschool: Necessary, but not Sufficient

Madeleine Sjöman spikar sin doktorsavhandling i specialpedagogik den 2 mars och disputerar den 16 mars. Alla är välkomna!

Doktorand Madeleine Sjöman, snart Fil. dr.

Det övergripande syftet med avhandlingen var att öka kunskapen om engagemang bland barn med och utan behov av särskilt stöd på grund av beteendeproblem, genom att titta på hur social interaktion samt åtgärder i form av särskilt stöd i svenska förskolor påverkar deras situation.

Generellt visade forskningen att barn med höga nivåer av hyperaktivt beteende var mindre engagerade i vardagliga aktiviteter på förskolor och att interaktion mellan barn och lärarens stöd var lägre för dessa barn.

Men väl fungerande interaktioner både barnen sinsemellan och mellan barn och lärare skulle förbättra engagemanget för barn med hyperaktivt beteende, och skulle arbeta som stödjande faktorer för att hjälpa dem att fortsätta fokusera och att vara aktivt engagerade i aktiviteter.

Avhandlingens titel är Peer Interaction in Preschool: Necessary, but not Sufficient - The Influence of Social Interaction on the Link between Behaviour Difficulties and Engagement among Children with and without Need of Special Support.

Fakultetsopponent är Docent Kari-Anne Bottegaard Naess, Oslo Universitet.

Ledamöter i betygsnämnden är Professor Jan-Eric Gustafsson, Göteborgs Universitet, Professor Mona Holmqvist, Malmö Universitet och Docent Jesper Boesen, Jönköping University.

Spikningen äger rum klockan 13.00 den 2 mars i entréhallen på HLK.

Disputationen äger rum klockan 13.00 den 16 mars i Hc113, HLK.

Alla är välkomna!

För mer information, kontakta Madeleine Sjöman

2018-02-27