Afrikaträff inom projekt om funktionsnedsatta barns rättigheter och delaktighet

CHILD-forskare Karina Huus vid Hälsohögskolan och Shakila Dada, forskare vid University of Pretoria i Sydafrika, har tidigare vardera mottagit belopp motsvarande 560 000 kronor från STINT och NRF till det gemensamma projektet om delaktighet för barn med funktionsnedsättning. I mars 2018 var det dags för avstämningsmöte i Pretoria. Hur går det med projektet?

Huvudfokus i samarbetsprojektet Picture my participation är delaktighet i vardagsaktiviteter för barn med funktionsnedsättning, och ur ett barnrättsperspektiv.

 - Vi har under de två åren som projektet pågått fördjupat samarbetet mellan de deltagande forskarna i Sverige och Sydafrika, berättar Karina Huus.
 - Båda parter har länge, oberoende av varandra, forskat om delaktighet i vardagslivet för barn med funktionsnedsättning i sina respektive länder. Inom det nu gemensamma projektet Picture my participation mäts och jämförs i vilken utsträckning barn med funktionsnedsättning är delaktiga i vardagsaktiviteter hemma, i skolan eller i samhället.

Delaktighet handlar både om att närvara fysiskt på plats för en aktivitet, men också om att kunna delta och vara engagerad när man faktiskt är där. Något som inte alltid är självklart när man har en funktionsnedsättning.

Åter från Pretoria

De svenska forskarna Karina Huus, Patrik Arvidsson and Ingalill Gimbler Berglund har precis kommit tillbaka från ett avstämningsmöte i Pretoria. Vad har man hunnit på två år?
 - Målet nu är att utveckla och validera instrumentet Picture My Participation så att det kan användas för att mäta barns delaktighet, förklarar Karina Huus.

 - Vi har hittills tittat på vad som finns beforskat om delaktighet för barn i låg och medelinkomst länder. Vi har även samlat in data genom att intervjua barn och skriver just nu en valideringsstudie. Efter det håller vi på att förbättra manualen för datainsamlingen för att sedan intervjua än fler barn. Vi har också haft gemensamma workshops och tillsammans deltagit i en forskarkonferens. 

Forskaren Patrik Arvidsson arbetar i olika perioder i Pretoria med projektet, tidigare arbetade en sydafrikansk forskare, Liezl Schlebusch, vid JU under en period. Att ge och ta skapar ett gott samarbete.

I augusti 2018 kommmer de sydafrikanska forskarna till Jönköping University för ytterligare avstämning och planering.

Projektgruppen för Picture my Participation, Pretoria i mars 2018.

FAKTA

Vad är STINT och NRF?
Den svenska sidan av projektet finansieras av STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, och den sydafrikanska av Sydafrikas nationella forskningsfond, NRF.

Från University of Pretoria deltar CAAC-forskarna: Shakila Dada, Liezl Schlebush, Alecia Samuels, Maria Ramahlo, Njabulo Banda och Refilwe Morwane.

Från JU deltar CHILD-forskarna: Karina Huus, Mats Granlund, Madeleine Sjöman, Patrik Arvidsson, Ingalill Gimbler Berglund, Elisabeth Elgmark, Frida Lygnegård och Maria Björk.

För ytterligare information, kontakta docent Karina Huus

2018-03-22