Docentföreläsning inom funktionshinder

Staffan Bengtsson håller imorgon den 3 maj sin docentföreläsning om "Funktionshinder och samhälle" på Hälsohögskolan i Jönköping. 

Staffan Bengtsson (Bild: Sveriges Radio)

Staffan Bengtsson är lektor i socialt arbete, samt avdelningschef för Avdelningen för socialt arbete vid Hälsohögskolan. Han har även erfarenhet av arbete vid en regional FoU-enhet kopplat till kommuner och landsting.

Imorgon den 3 maj håller han sin docentföreläsning om "Funktionshinder och samhälle" kl. 14:00 i Forum Humanum på Hälsohögskolan. Alla är välkomna!

Staffan har disputerat i det tvärvetenskapliga ämnet handikappvetenskap. Avhandlingen har en historiesociologisk utgångspunkt och studerar tidig svensk socialpolitik och utbildningspolitik kopplat till funktionshinder. Inte minst analyseras här motiven bakom 1800-talets anstaltsideologi och hur politiker och experter motiverade nya socialpolitiska reformer på området, samt hur detta kan förstås utifrån ett medborgar- och erkännandeperspektiv. Andra pågående forskningsprojekt berör bl a maktfrågor kopplat till institutionella insatser gällande vård och omsorg.

I fokus för pågående forskningen står främst funktionshinder som ett samhälleligt fenomen i relation till olika teoretiska perspektiv och modeller, där inte minst sociokulturella dimensioner synliggörs inom ramen för olika värdesystem, såsom religiösa och politiskt-ideologiska. I denna ansats illustreras hur personer med funktionshinder tilldelas skilda positioner och funktioner beroende på hur någon införlivas i mer övergripande värdesystem, där moraliska koder och värderingar konstituerar gemenskapen, och där spänningen mellan inkludering och exkludering blir det analytiska navet. Andra pågående forskningsprojekt berör arbetsmarknadspolitik, samt narrativa analyser av patientberättelser.

För mer information, kontakta staffan.bengtsson@ju.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2018-05-02