JU är partner i ny forskarskola i specialpedagogik

Med medel från Vetenskapsrådet startar i september en ny forskarskola i specialpedagogik med inriktning mot tidiga insatser i förskolan och de första skolåren. Forskarskolan som ges vid Stockholms universitet är ett samarbete med Jönköping University, Karolinska institutet och Linköpings universitet, samt internationella samarbetspartners.

Sven Bölte, Mara Westling Allodi, Henrik Danielsson, Jenny Wilder, Mats Granlund

Forskarskolan med inriktning mot tidiga insatser i lärandemiljöer i förskola och under de första skolåren ska utveckla förskolans och skolans kunskapsbas om yngre barns särskilda behov och om kraven på omgivningens specialpedagogiska anpassningar. Forskarskolan ska vidare utveckla specialpedagogiska insatser som undanröjer hinder av olika slag och ökar barns delaktighet, engagemang och lärande.

Internationell och nationell forskning visar att barn i behov av särskilt stöd som inte får tillräckligt stöd och stimulans i sina lärandemiljöer riskerar att uppleva mindre deltagande i förskole- och skolverksamheten. Tidiga insatser i lärandemiljöer är nödvändiga och effektiva för att upptäcka sårbarhet, motverka risker och stödja kommunikation, samspel och lärande under barns första år i förskola och skola.

Nationella utvärderingar av svensk förskola och av de tidiga åren i svensk skola rapporterar att det finns förbättringsbehov när det gäller att stödja barn i behov av särskilt stöd och barn med funktionsnedsättningar. Utvärderingar visar att det finns brister i förskolan och skolan i det stöd som ges till barn i behov av särskilt stöd. Forskning visar att övergångarna mellan förskola, förskoleklass och skola kan vara känsliga perioder för barns lärande och utveckling.

Det finns ett generellt behov av ökad kunskap om påverkansfaktorer och arbetssätt för att stödja barns lärande i förskola och under de tidiga åren i skolan. Tidigare svensk forskning i specialpedagogik har mestadels varit deskriptiv och interventionsstudier behövs för att utveckla specialpedagogik i praktiken genom forskningsbaserad tillämpad forskning.

Syftet med Forskarskolan i Specialpedagogik är att utveckla denna kunskap för att kunna erbjuda mer effektiva insatser, vilket efterfrågas i utbildningssystemet och i samhället.

Forskarskolans olika lärosäten rekryterar under 2018 upp till 10 doktorander som deltar i forskarskolans verksamhet. Kurserna inom forskarskolan kommer att annonseras och kunna sökas av flera doktorander. På Stockholms universitet arbetar Mara Westling Allodi och Jenny Wilder med forskarskolan och flera forskare i specialpedagogik kommer att involveras som handledare och lärare.

Forskarskolan rekryterar doktorander med specialpedagogisk bakgrund, och knyter deras studier till existerande forskningsmiljöer och multidisciplinära projekt i samarbete med Karolinska Institutet, Jönköping University och Linköpings universitet.

Texten är hämtad från forskarskolans webbplats vid Stockholms universitet.

Läs mer:
https://www.specped.su.se/forskarskola/om-forskarskolan

2018-06-05