Bara slutspurten kvar i svenskt-sydafrikanskt projektsamarbete

Efter nästan fyra års forskningssamarbete börjar ”Picture my Participation” komma in på upploppet. Projektet har handlat om delaktighet i vardagsaktiviteter för barn med funktionsnedsättning, och ur ett barnrättsperspektiv.

Livliga diskussioner under det senaste projektmötet vid JU i augusti.

CHILD-forskare Karina Huus vid Hälsohögskolan och Shakila Dada, forskare vid University of Pretoria i Sydafrika, har tidigare vardera mottagit belopp motsvarande 560 000 kronor från STINT och den sydafrikanska motsvarigheten, NRF, till det gemensamma projektet om delaktighet för barn med funktionsnedsättning.

Under 3 år har forskarna fördjupat sitt samarbete. Man har setts ett flertal gånger i respektive land för litteraturöversikter, workshops, seminarier och jämförelser av data.

 - Båda parter har länge, oberoende av varandra, forskat om delaktighet i vardagslivet för barn med funktionsnedsättning i sina respektive länder. Det här projektet har syftat till att utöka samarbetet och forskningen för att kunna mäta och jämföra i vilken utsträckning barn med funktionsnedsättning är delaktiga i vardagsaktiviteter hemma, i skolan eller i samhället, berättar Karina Huus.
 - Delaktighet handlar både om att närvara fysiskt på plats för en aktivitet, men också om att kunna delta och vara engagerad när man faktiskt är där. Något som inte alltid är självklart när man har en funktionsnedsättning.

Allt forskningsmaterial ska mynna ut i flertalet vetenskapliga artiklar som skrivs tillsammans. Vid hemuniversitetet och över internet arbetar masterstudenter, doktorander och etablerade forskare sida vid sida för att slutföra projektet. De sista delarna färdigställs i början av 2019. Forskarna har också lärt känna varandra mer och hittat fortsatta gemensamma forskningsintressen. Nu återstår bara att se när man kan komma igång med dem.

För mer information om projektet, kontakta Karina Huus


Fakta om finansiärerna:
Den svenska sidan av projektet finansieras av STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, och den sydafrikanska av Sydafrikas nationella forskningsfond, NRF.

2018-09-07