21, 9 miljoner kronor till forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa

Forskargruppen CHILD vid Jönköping University har från Vetenskapsrådet blivit beviljad 21,9 miljoner kronor i anslag för forskningsprogrammet ”Psykisk hälsa och delaktighet i habilitering hos barn och ungdomar med funktionshinder”.

Psykisk hälsa och delaktighet i vardagssituationer är två universella aspekter av mänskligt fungerande. Barn med funktionsnedsättning upplever dock en högre grad av ohälsa och hinder för delaktighet jämfört med andra barn. Nu behövs ny kunskap om vad som är specifikt för varje funktionsnedsättning eller diagnos, och vad som är allmängiltigt för alla typer av funktionsnedsättningar när både psykisk hälsa och delaktighet undersöks. En sådan kunskap kan bidra till information om vilken typ av hälsofrämjande insatser barnet behöver erbjudas.

Det svenska nationella kvalitetsregistret för barn- och ungdomshabilitering (HabQ) ger idag en generell hälsoinformation där uppgifter om insatser och stöd ingår. Det är dock delvis sällan använt, men genom nytt samarbete mellan HabQ, forskare, habiliteringar i Södra- och Mellansverige samt barnfamiljer, kan användningen av registret ökas och användas för att studera psykisk hälsa eller ohälsa. Vilket i sin tur synliggör vilka ytterligare insatser barnet behöver för att må så bra som möjligt.

Forskningsprogrammets fokus är att undersöka två aspekter av delaktighet; är man dels fysiskt på plats och kan man när man är där, vara engagerad i aktiviteten som erbjuds?
- Vi vill undersöka vad som påverkar delaktighet. Att vara delaktig ökar psykisk hälsa och den habilitering som ges till barn med funktionsnedsättning kan förbättra livet för de barn som upplever psykisk ohälsa, berättar professor och programledare Mats Granlund vid Jönköping University.

- Den kunskap vi får kommer att användas till att förbättra habilitering och insatser för barnen och deras familjer. Allt för att de ska må så bra som det bara går.

Programsamarbeten och styrning

Det femåriga forskningsprogrammet kommer att ingå i Institutet för handikappvetenskaps verksamhet, som delas mellan Jönköping University, Linköpings universitet, Örebro universitet och där man forskar om livssituationer för personer med funktionsnedsättning.

Mats Granlund, professor i handikappvetenskap och psykologi vid Jönköping University, kommer att vara programledare. Han har de senaste tio åren fokuserat sitt arbete på delaktighet, vardagsfungerande och psykisk hälsa. I styrgruppen ingår forskare från Australien, Kanada, Linköpings universitet, Örebro universitet, Mälardalens högskola samt från habiliteringsverksamhet. Även föräldrarepresentanter kommer att medverka.

För mer information, kontakta:
professor Mats Granlund, Jönköping University
Mats.granlund@ju.se

2018-11-21