Anpassning av undervisning, uppfattning av distansundervisning, stress, och kreativitet bland lärare och studenter inom högre utbildning runt om i världen

I kölvattnet av COVID-19 pandemin var universitet runt om i världen snabbt tvungna att anpassa sin undervisning eftersom alla uppmuntrades att stanna hemma. Det var inte längre möjligt att genomföra undervisning på campus utan all undervisning måste göras online. Detta var något nytt för många studenter och lärare. Karantän, som många upplevt, kan också ge social isolering.

COVID-19 pandemin har skapat unika möjligheter att studera hur en pandemi påverkar samhällen globalt. Alla har påverkats både på ett personligt plan med ångest och oro när det gäller sjukdomar, arbete och de sociala system i vilka de verkar. Eftersom pandemin är global och påverkar överallt är det möjligt att studera kulturella variationer i hur lärare och studenter internationellt vid olika universitet har tagit på sig utmaningen som COVID-19, karantän och övergång till onlineundervisning har inneburit.

Deltagare i forskningsstudien är studenter och lärare vid Jönköping University (JU). Uppgifter samlas också in från universitet i Pakistan, Litauen, Sydafrika, Kanada och USA. Likheter och skillnader i hur undervisningen har förändrats och hur COVID-19 pandemin har upplevts kommer att studeras i förhållande till Hofstedes teori om kulturella dimensioner. På JU jämförs också erfarenheter från svenska och internationella studenter och lärare, eftersom internationella studenter och lärare är mer isolerade från familj och släktingar när de vistas i Sverige.

Resultatet från studien beskriver hur studenter och lärare reagerade på de förändringar som pandemin inneburit med särskilt fokus på studier och undervisning. Anpassningar av undervisningens form och innehåll som gjorts på lärosäten i olika länder studeras, men också lokalt vid de olika skolorna vid JU. Hur studenter och lärare upplevde dessa liksom hur de tillbringar sin fritid under pandemin och olika grader av karantän.

Deltagarna ombeds att svara på ett webbaserat frågeformulär om förändringar i undervisning, uppfattning om att delta i distanskurser, stress och kreativitet. Instrumenten i det webbaserade frågeformuläret har valts ut för att representera de sex dimensionerna i Hofstedes teori (distans till makt, individualism, maskulinitet/femininitet, osäkerhet/undvikande, långsiktighet, livsnjutning/kontroll).

Projektledare: Maria Björk och Lilly Augustine