År 2006 finansierades ett flerårigt program i en kommun i Mälardalen som avsåg att höja delaktighet i skolan och skolprestationer för barn i socialt utsatta områden i kommunen. Programmet baserades på antagandet att ökad delaktighet i skolaktiviteter för eleverna och ökat föräldrainflytande skulle leda till förbättrade skolprestationer. Detta projekt baseras på data insamlade i detta program och syftar till att närmare studera relationerna mellan dessa fenomen. Syftet är att undersöka relationen mellan barnens delaktighet i skolaktiviteter, föräldrars involvering i skolan och barnens prestationer i relation till barnens hemspråk. I studien, som har en longitudinell design, deltar cirka 780 elever, deras lärare och föräldrar.

Kontaktperson: Anna Niia