Sjuksköterskor upplever oro över att förbise risker för ohälsa hos barn när de inte delar etnicitet, kultur och språk med barnet de möter. Hälsoarbetet är komplext vid dessa möten och kan inverka på barns delaktighet i hälsobesök. Forskningsprojektet undersöker skolsköterskors och barnhälsovårds-sjuksköterskors kulturella kompetens och arbetssätt med att främja delaktighet hos barn med utländsk bakgrund samt hur barn med utländsk bakgrund erfar och är delaktiga i hälsobesök inom elevhälsan och barnhälsovården. Resultatet kommer att utgöra underlag för utvecklingen av en intervention för att stärka och utveckla sjuksköterskors arbete med barn med utländsk bakgrund inom barnhälsovård och elevhälsa.

Skolsköterskors och barnhälsovårds-sjuksköterskors kulturella kompetens och arbetssätt för att främja delaktighet har kartlagts med hjälp av en nationell webb-enkät.

För att undersöka hur ungdomar med utländsk bakgrund erfar hälsobesök inom elevhälsan används fokusgrupper. Videoobservationer av hälsobesök förväntas ge ytterligare svar på hur sjuksköterskor använder kulturell kompetens och arbetar för att främja delaktighet för barn med utländsk bakgrund.

Kontaktperson: Marie Golsäter