-interaktion med barn vid akuta undersökningar

För ett barn kan en akut röntgenundersökning efter en fysisk skada, innebära smärta, ångest och stress. För att underlätta för barnet är det nödvändigt att utveckla nya strategier där användning av interaktiv kommunikation kan vara ett alternativ. Det övergripande syftet med projektet är att utveckla interaktivt kommunikations stöd för användning i radiologisk kontext samt att studera effekterna detta stöd kan ha på barns ångest, smärta och stress relaterat till medverkan vid akuta röntgenundersökningar. Projektet kommer att omfatta både utveckling, intervention och utvärdering av ICIR.

Barn 3-12 år i förskola, grundskola och specialskola samt nyanlända vid en flyktingmottagning kommer att delta i fokusgrupper och som meddesigners av ICIR. Föräldrar och vårdpersonal kommer att bli inbjudna till en Delphi-studie, för att göra ICIR lättanvänd och anpassad för familjebehov. Vid interventionen kommer en randomiserad kontrollerad studie att utföras vid ett antal radiologiska avdelningar i Sverige. Effekterna på barnens förmåga att medverka och kunna hantera ångest, smärta och stress med eller utan ICIR kommer att mätas. För att utvärdera ICIR kommer semi-strukturerade kvalitativa intervjuer utföras med barn och föräldrar samt vårdpersonal från var och ett av de fyra sjukhusen som ingår i interventionen.