Här finner du kursmaterialet i projektet Riktat föräldrastöd. Det innehållet både texter och länkar till projektledarnas förklarande filmer. Som bilagor i broschyren återfinns projektets alla frågeenkäter.

Kursmaterialet

Kursmaterial - Riktat föräldrastöd (länk till kurspaketet) Pdf, 2.6 MB.
Kursmaterialet är framtaget av forskningsmiljön CHILD vid Högskolan i Jönköping tillsammans med Jönköpings kommun, Vetlanda kommun, utvecklingsplattformen FoUrum vid Regionförbundet Jönköpings län samt ALA FUB:s forskningsstiftelse. Projektet finansieras av Folkhälsoinstitutet
© Författarna Mats Granlund och Cecilia Olsson i samarbete med Karina Huus, Elisabeth Elgmark, Lena Olsson, Michael Sjökvist och Patrik Arvidsson.

Bakgrund

Familjer med barn med lindrig utvecklingsstörning använder mindre service än andra familjer med barn med funktionshinder och många barn har troligen delaktighetsinskränkningar. Det har många förklaringar relaterade till familjernas förutsättningar, lagarnas utformning och avsaknaden av uppsökande verksamhet. Syftet med Riktat föräldrastöd är för det första att kartlägga familjers serviceutnyttjande och hur det är relaterat till familjens behov, nöjdhet med service och barnens delaktighet. För det andra att studera om fortbildning till personal angående riktat föräldrastöd påverkar serviceanvändande. Familjers serviceanvändande följs över tid och barn och familjer intervjuas vid två tillfällen.

För frågor, kontakta Mats Granlund