Barn och ungdomar med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning kan ha ökad risk för orala problem och kan därför behöva ökat stöd i tandvården. En diagnos säger emellertid inget om individens fungerande i relation till tandvård och munhälsa. Tandvårdsomhändertagandet av barn med funktionsnedsättningar varierar i Sverige och det saknas kunskap om deras orala hälsotillstånd och tandvård. WHO:s klassifikationssystem Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa - barn- och ungdomsversion (ICF-CY) gör det möjligt att beskriva funktionstillstånd som en hälsoprofil, inkluderande funktionshinder och hälsa utifrån en biopsykosocial modell där individens delaktighet har en central plats. Det övergripande syftet med projektet är att ur ett biopsykosocialt perspektiv beskriva oral hälsa, tandvård och faktorer relaterade till detta hos barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

Kontaktperson: Johanna Norderyd