Detta är den första svenska långtidsstudien av vardagsfungerande och delaktighet som inkluderar ungdomar med funktionsnedsättningar inklusive de som följer grundsärskolans läroplan. Forskningen baseras på longitudinella självskattade data från ungdomar själva. Syftet var att över tid studera relationer mellan individuella och miljömässiga faktorer mätt vid två tidpunkter inom ramen för den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, barn och ungdomsversion (ICF-CY). Syftet var också att studera hur individ-och miljöfaktorer påverkar självrapporterad delaktighet i vardagen hos ungdomar med och utan självrapporterade funktionsnedsättningar och långvariga hälsotillstånd.

Detta CHILD-projekt är ett delprojekt inom forskningsprogrammet LoRDIA (Longitudinal Research in Development in Adolescence). All datainsamling har skett inom LoRDIA. Projektet är ett samarbete mellan Jönköping University och Göteborgs universitet. Resultatet av projektet bidrar till att belysa viktiga aspekter som påverkar upplevelsen av delaktighet hos ungdomar med funktionsnedsättningar och långvariga ohälsotillstånd.

Projektledare: Frida Lygnegård