- en longitudinell studie av engagemang och beteendeproblem hos barn i svenska förskolor; Förskolans miljö, små barns engagemang, beteendeproblem och lärande i tidiga skolår

Förskolan är en miljö där beteendestörningar hos små barn ofta upptäcks. En god förskolemiljö har också visat sig stödja fungerande hos barn samt skydda barn från att utveckla beteendestörningar. Fungerande hos barn kan beskrivas som barnens positiva engagemang i förskolans aktiviteter. Det här projektet har två syften. För det första att pröva validitet i och använda ett frågeformulär avsett att identifiera beteendestörningar hos barn i svensk förskola. För det andra att identifiera faktorer som under en två års period verkar påverka barns positiva engagemang i förskolans aktiviteter. Påverkansfaktorerna kan handla både om barnens egenskaper och egenskaper i barns samspel och barnens förskolemiljöer.

Förskolor där barn är positivt engagerade i olika aktiviteter bidrar till barns psykiska hälsa och lärande, både i förskolan och senare i skolan. Beteendesvårigheter kan minska barns möjlighet att vara positivt engagerade och lärare kan främja engagemang. Projektets syfte är att studera hur faktorer i förskolans miljö är relaterade till barns engagemang och beteendesvårigheter i förskolan och senare till skolprestation i årskurs tre. Projektet bygger vidare på forskningsprojektet ”Tidig upptäckt – tidig insats” (TUTI). Här används redan insamlade enkätdata samt observationsdata av förskolepersonalens agerande och barnens engagemang. Förskoleavdelningar och barn i två kommuner följs upp i skolåldern för att studera om faktorer i förskolans miljö påverkar senare skolprestation. De barn som vid tillfälle tre inom TUTI-projektet är 3, 4 och 5 år gamla ingår.

Kontaktperson: Madeleine Sjöman