- en randomiserad studie av effekter och kostnader

Barn med ADHD har en annan känsla för tid än vad barn med typisk utveckling har, och har också i likhet med andra barn med olika former av ”developmental disorders”, nedsatt förmåga att värdera tid i relation till hur länge dagliga aktiviteter varar. De kan sägas ha bristande förmåga till tidsplanering. Detta projekt syftar till att utvärdera effekterna av kognitivt stöd i form av tids- och planeringshjälpmedel på kognitiv tidsuppfattning, tidshantering och ADHD symptom, hos barn i åldrarna 9-15 år samt också analysera hälsoekonomiska konsekvenser av sådant stöd. Stödet innebär utprovning och inträning av kognitionshjälpmedel (som tidshjälpmedel, t ex appar i smartphone, Handi handdator, Timstock etc.) och strategier för att hantera tid under 6 månader.

Kontaktperson: Gunnel Janeslätt