ICF-CY är ett internationellt och gemensamt språk för arbete med barn inom vård-skola-omsorg. Det är en interaktiv modell som kan visa på vad som är viktigast för barnet som behöver stöd.

Code sets är en uppsättning kärnfrågor som används som stöd för att göra en kartläggning av barn och ungdomars delaktighet i olika vardagliga situationer.