Vad är interaktiv forskning?

I interaktiv forskning utvecklas ny kunskap i nära samspel med praktisk verksamhet. Kunskapen produceras gemensamt av forskare och praktiker. Den kunskap som tas fram gemensamt ska ha både samhällelig och akademisk relevans. Dessutom ska kunskapen ligga till grund för praktisk handling i syfte att förändra rådande förhållanden.

Interaktiv forskning inbegriper metoder och teorier inom arbetslivsforskning och pedagogisk forskning i Sverige och Norden. Den interaktiva forskningen kan ses som en variant av aktionsforskning.

Kommunikationsforskaren Marianne Winther Jörgensen lyfter i SIRA:s antologi fram tre drag som kännetecknar alla typer av interaktiv forskning:

1) Att olika sorters kunskap integreras i kunskapsutvecklingen.
2) Strävan efter att skapa ett jämbördigt samarbete mellan forskare och berörda.
3) Att forskningen uttalat ska bidra till förändringsprocesser.

Läs mer i SIRA:s antologi "Gemensamt kunskapande".