Formellt, icke-formellt och informellt lärande

Satya Brink, internationell expert inom området livslångt lärande, kopplar tre former av lärande till olika tidsperioder i livet. Denna strukturering av lärande utgör en bra grund för diskussion om den fortsatta utvecklingen.

Inom livslångt lärande talas det ofta om tre olika former av lärande: formellt lärande, icke-formellt lärande och informellt lärande. Att dela in verkligheten i kategorier är inte representativt, eftersom alla delar hör ihop och ingår i samma helhet. Samtidigt kan en uppdelning göra oss medvetna om delarnas karaktär, hur olika delar förhåller sig till varandra och om det finns områden som vi skulle kunna vidareutveckla.

  • Formellt lärande sker i det formella utbildningssystemet under ledning av lärare. Där finns antagningskrav, nivåer och formella kvalifikationer efter genomförd utbildning.
  • Icke-formellt lärande sker i organiserade former utanför det formella utbildningssystemet. Det kan handla om exempelvis kompetensutveckling i arbetet eller deltagande i kurser.
  • Informellt lärande sker när individen tar initiativ med syftet att förbättra sina kunskaper eller färdigheter på ett område. Detta lärande sker ofta på egen hand.

I tabellen ovan visar Brink hur formellt, informellt och icke-formellt lärande tillsammans utgör viktiga aspekter av det livslånga lärandet. Samtidigt finns en tendens till en linjär utveckling inom respektive form för lärande. En strikt indelning betyder också att de tre formerna för lärande sker parallellt men åtskilt.

Tabellen kan med fördel användas som en startpunkt för att diskutera hur en integration av de tre lärandeformerna skulle kunna ske. Det kan leda till frågor som ”Är lek förbehållet barns lärande?” och ”Vad händer i en studiecirkel om deltagarna kommer från olika åldersgrupper?” Den här typen av diskussioner kan bidra till att göra lärandet mer dynamiskt och åldersinkluderande.

En serie reflektioner om livslångt lärande

Tankar, idéer och forskningsresultat från Satya Brinks föreläsning "Building human capital through lifelong learning and intergenerational learning" kommer under hösten 2013 och våren 2014 att presenteras här på Encells hemsida. Föreläsningen gavs den 11 juni då Encells Senior Council hade möte i Jönköping och höll öppna föreläsningar.

Satya Brink, expert inom livslångt lärande

Satya Brink, PhD, arbetar över hela världen som konsult med forskning och utvärdering, policyanalyser och strategisk rådgivning. OECD och Kanadas regering är några av hennes tidigare arbetaplatser under en framgångsrik, långvarig och omfattande karriär.

Encell har förmånen att ta del av Satyas stora kunskap och erfarenhet genom att hon ingår i Encells Senior Council.

Lästips!

En tidig referens där dessa begrepp förekommer är:

Coombs,P.A. and Ahmed, M. (1974) Attacking Rural Poverty: How Non-Formal Education Can Help. Baltimore: John Hopkins University Press.

2018-01-02
2018-01-02