Formellt, icke-formellt och informellt lärande

Satya Brink, internationell expert inom området livslångt lärande, kopplar tre former av lärande till olika tidsperioder i livet. Denna strukturering av lärande utgör en bra grund för diskussion om den fortsatta utvecklingen.

Satya Brink är expert inom utbildningspolicy och utbildningssystem och har under sin karriär arbetat med området både inom akademin, inom myndighetssfären och internationellt. Hon har arbetat med projekt i Sverige, Irland, Finland, Egypten, Senegal, Burkina Faso, Tanzania, Nya Zeeland, Saudiarabien, Frankrike, Kuwait och Förenade Arabemiraten. Hon har arbetat åt UNESCO:s institut för livslångt lärande och även åt till exempel EU och Världsbanken.

Satya Brink är sedan 2019 affilierad forskare vid Encell.

Inom livslångt lärande talas det ofta om tre olika former av lärande: formellt lärande, icke-formellt lärande och informellt lärande. Att dela in verkligheten i kategorier är inte representativt, eftersom alla delar hör ihop och ingår i samma helhet. Samtidigt kan en uppdelning göra oss medvetna om delarnas karaktär, hur olika delar förhåller sig till varandra och om det finns områden som vi skulle kunna vidareutveckla.

  • Formellt lärande sker i det formella utbildningssystemet under ledning av lärare. Där finns antagningskrav, nivåer och formella kvalifikationer efter genomförd utbildning.
  • Icke-formellt lärande sker i organiserade former utanför det formella utbildningssystemet. Det kan handla om exempelvis kompetensutveckling i arbetet eller deltagande i kurser.
  • Informellt lärande sker när individen tar initiativ med syftet att förbättra sina kunskaper eller färdigheter på ett område. Detta lärande sker ofta på egen hand.

I tabellen ovan visar Brink hur formellt, informellt och icke-formellt lärande tillsammans utgör viktiga aspekter av det livslånga lärandet. Samtidigt finns en tendens till en linjär utveckling inom respektive form för lärande. En strikt indelning betyder också att de tre formerna för lärande sker parallellt men åtskilt.

Tabellen kan med fördel användas som en startpunkt för att diskutera hur en integration av de tre lärandeformerna skulle kunna ske. Det kan leda till frågor som ”Är lek förbehållet barns lärande?” och ”Vad händer i en studiecirkel om deltagarna kommer från olika åldersgrupper?” Den här typen av diskussioner kan bidra till att göra lärandet mer dynamiskt och åldersinkluderande.


 

Cecilia Bjursell, PhD, Professor of Education at the School of Education and Communication, Jönköping University, Sweden, addresses three perspectives on lifelong learning in The 7th ECADOC Summer School in Career Guidance and Counselling, Jönköping University, Sweden, 8-12 June 2020:


Cecilia Bjursell addresses ideology and lifelong learning in The 7th ECADOC Summer School in Career Guidance and Counselling, Jönköping University, Sweden, 8-12 June 2020:

2018-01-02