Grattis till vinnarna i uppsatstävlingen!

Nu är vinnarna i årets uppsatstävling utsedda. Vi vill tacka för de de välskrivna och kunskapsutvecklande bidrag som har kommit in.

De två vinnande uppsatserna som vardera får ett stipendium på 10 000 kr är:

"Den digitala folkhögskolan? En kvalitativ studie av rektorers tolkning av digitalisering i relation till folkhögskolans uppdrag" av Therese Winqwist.

"Det gränslösa arbetslivets villkor. En blandstudie om hur tjänstemän i en global organisation upplever och hanterar flexibla arbetsvillkor" av Johanna Boberg och Matilda Martinsson.

(länkar till intervjuer med vinnarna finns längst ner på sidan)

Utöver att dessa uppsatser uppfyller de formella bedömningskriterierna och håller en god akademisk nivå, så ger de betydelsefulla bidrag till förståelsen av det livslånga lärandet i folkbildning och arbetsliv.

Winqwist undersöker hur rektorer på folkhögskola resonerar om och tolkar digitalisering i förhållande till folkhögskolans uppdrag. I tidigare forskning om digitalisering inom skola är det få studier som berör folkhögskolan. Samtidigt är digitaliseringen, inte minst via möjligheten att erbjuda flexibel undervisning, ett stort område inom folkhögskolans livslånga lärande. Den här studien belyser hur folkhögskolan kan relatera till EU:s nyckelkompetenser och förtydliganden om digitalisering i grundskolans och gymnasiets styrdokument. Detta ger ett underlag för vidare diskussioner och utvecklingsarbete på folkhögskolor - för den enskilda verksamheten såväl som för folkbildningen i stort.

Boberg och Martinsson analyserar hur olika typer av medarbetare har lärt sig hantera den gränslöshet och de krav på tillgänglighet som följer när arbetsvillkoren inte längre regleras av en specifik tid eller plats. Uppsatsen uppmärksammar att både individer och organisationer har ett behov av att lära sig mer om hur flexibla arbetsvillkor påverkar individen. Studien pekar på behovet av att ytterligare förstå de skillnader som finns mellan individer och hur dessa skillnader påverkar hanteringen av de flexibla arbetsvillkoren. Att förstå vilka resurser som krävs för att klara av att genomföra en framgångsrik anpassning till det moderna arbetslivets gränslösa villkor ger förutsättningar för att skapa ett sunt och berikande arbetsliv.Cecilia Bjursell


Vinnarbidragen:

Therese Winqwist med uppsatsen "Den digitala folkhögskolan? - En kvalitativ studie av rektorers tolkning av digitalisering i relation till folkhögskolans uppdrag". 

Johanna Boberg och Matilda Martinsson med uppsatsen
"Det gränslösa arbetslivets villkor - En blandstudie om hur tjänstemän i en global organisation upplever och hanterar flexibla arbetsvillkor".

2018-08-28