Samverkan och ömsesidighet nyckeln för Högskolan Väst

På Högskolan Väst ska arbetsintegrerat lärande, AIL, genomsyra allt, både forskningen och utbildningarna. Högskolan Väst fick 2002 i uppdrag av regeringen att arbeta med AIL. Mycket har hänt i samhället sedan dess, arbetsmarknaden har förändrats men förändringarna har snarast gjort högskolans uppdrag än mer aktuellt.

Produktionstekniskt centrum, PTC. Foto: Andreas Olsson/Högskolan Väst

Som en del i arbetet med AIL arbetar Högskolan Väst med att hitta plattformar för samverkan med näringsliv och offentlig sektor, både för forskning och utbildning. Ett exempel är Produktionstekniskt centrum, PTC, i Trollhättan, som drivs tillsammans med GKN Aerospace, Swerea IVF och Innovatum.

– Det är en väldigt viktig samverkansarena som vi har tillsammans med andra, säger Jan Theliander, prorektor.

Företagen kommer och går i lokalerna på PTC. De är på plats ibland för forskningsprojekt, utvecklingsarbete eller något annat. Här finns det utrustning att hyra in sig på och studenterna kan exempelvis göra sitt examensarbete här. Huvudfokus ligger på produktionsteknik och automation.

Jan Theliander. Foto: Andreas Johansson/Högskolan Väst

Plattformar för alla ämnesområden

Liknande samverkansplattformar, fast utan en fysisk plats, finns genom Fyrbodals hälsoakademi och Kommunakademin Väst.

– Idéerna kommer egentligen från hur vi en gång i tiden arbetade upp Produktionstekniskt centrum, sen har vi överfört det, säger Jan Theliander.

Alla högskolans utbildningar och forskningsmiljöer täcks in av någon eller några av de tre plattformarna. Målet är att bygga verksamheten så att det hela tiden finns en närhet mellan forskning, utbildning och samhälle. Det är inte Högskolan Väst som vare sig äger eller bestämmer över plattformarna, det gör alla parter gemensamt. Och utbytet sker åt båda håll.

– Det är inte så att vi ensidigt ska ses som leverantör av kunskap.

Man försöker vara öppen för olika typer av samarbeten och driver ömsesidiga projekt, kompetensutveckling för personal och hittar möjligheter för studenter. Inom Fyrbodals hälsoakademi finns Västra Götalandsregionen och Närhälsan och i Kommunakademin samverkar Högskolan Väst med 14 kommuner i närområdet och kan dra fördel av deras rika flora av verksamheter. Det driver alla parter framåt.

– Man undersöker och diskuterar ett problemområde och skapar forskningsfrågan tillsammans, säger Jan Theliander.

Vill underlätta studier för yrkesarbetande

Högskolan Väst arbetar även med undervisning vid lärcentra ute i landet. De har bland annat funnits i Västervik i mer än 15 år med sitt socialpedagogiska program, som försörjer kommunerna kring Västervik med kompetens. Nu satsar de på att utveckla det konceptet och för diskussioner med lärcentra i bland annat Skellefteå och Lidköping.

Styr- och resurstilldelningssystemet brukar få kritik för att det gynnar den som satsar på programstudenter snarare än fristående kurser. Men Jan Theliander tycker inte att det har påverkar kursutbudet hos Högskolan Väst nämnvärt.

– Vi är ett av de lärosäten som har störst andel fristående kurser i utbudet. Programifieringen har inte slagit igenom hos oss. Vi har inte velat helt enkelt, säger han och trycker på hur viktigt det är med fristående kurser för ett livslångt lärande.

Nu arbetar Högskolan Väst vidare för att utveckla AIL med målet att förbättra både det egna lärosätet och sprida kunskapen nationellt och internationellt. Ett certifieringssystem som ska bli en kvalitetsstämpel för deras partners är under utveckling, något som Theliander hoppas ska ge än mer tyngd åt det arbetsintegrerade lärandet.

 

Sara Bref

2018-09-27