Den sociala aspekten av vuxenutbildning får inte glömmas bort

Nya forskningsresultat visar att deltagare får sociala fördelar genom att delta i webbaserade och delvis webbaserade kurser inom vuxenutbildningen. Speciellt gällde det deltagare med ett annat modersmål än det inhemska.

Celine Cocquyt

Céline Cocquyt disputerade för en månad sen vid Vrije Universiteit Brussel, med avhandlingen The social outcomes of adult learning – Understanding the role of individual and instructional factors in online and blended learning. Det som framträdde allra tydligast i Céline Cocquyts studier var de positiva sociala effekterna för personer som inte hade holländska som modersmål. Den gruppen upplevde stora sociala framsteg efter att ha deltagit i webbaserat eller delvis webbaserat lärande.

– Till exempel var vuxna med ett annat modersmål de enda som ansåg att deltagandet i vuxenutbildning möjliggjorde för dem att engagera sig i volontärarbete och även hade en positiv inverkan på deras integration, säger hon.

Forskningen pekar på vikten av att ta hänsyn till den vuxnes bakgrund när man utformar en utbildning. Man ska inte bortse från den sociala aspekten i webbaserade moment, eller en mix av tillvägagångssätt, jämfört med den traditionella distansutbildningen där interaktionen mellan deltagare var begränsad.

– I ett neoliberalt samhälle, där fokus ligger på kunskapsinhämtning och kompetensutveckling, är det viktigt att aldrig glömma bort vuxenutbildningens sociala funktion. Vuxna tar till sig så mycket mer än enbart kognitiva förmågor, att delta i en vuxenutbildning utrustar dem för att bli aktiva deltagare i samhället. Nuförtiden förbises den här sociala dimensionen allt för ofta, till förmån för ett starkt ekonomiskt fokus på enkelt mätbara resultat av vuxenutbildning, säger Céline Cocquyt.

Intresset för vuxnas lärande och vuxenutbildning föddes när hon insåg hur stor skillnad det är mellan studier i vuxen ålder och skola för barn och unga. Det är berikande för läraren med all den motivation och de livserfarenheter som ryms i klassrummet när det handlar om vuxenutbildning, menar hon. När det gäller webbaserade eller delvis webbaserade utbildningar ser hon stora fördelar för vuxna, på grund av flexibiliteten i tid och rum. Med modern teknologi kan deltagarna dessutom interagera i realtid, vilket suddar ut en av de största nackdelarna med äldre tiders distansutbildningar, social isolering.

Hon pekar på vikten av att alla får chansen att delta. Att det inte ska vara en del av befolkningen som blir exkluderad från möjligheten till vuxenutbildning för att de inte har tillgång till rätt teknologi, eller rätt grundkunskaper.

– För att säkerställa att ingen lämnas utanför måste vi som arbetar eller forskar inom vuxenutbildning sätta digital förmåga högt på agendan.

Nu ska Céline Coqcuyt arbeta med lärarnas kompetensutveckling när det kommer till webbaserade och delvis webbaserade kurser på Vrije Universiteit Brussel. De har nyligen infört en ny digital lärmiljö, Canvas, och tar i samband med det tillfället i akt att uppmuntra undervisande personal att se över och designa sina kurser så att de kombinerar både webbaserade och campusbaserade moment.

– Min roll är att utveckla och koordinera initiativ för professionell utveckling och individuella utvecklingsplaner inom webbaserat och delvis webbaserat lärande. Alltså, göra praktik av det jag har studerat på en teoretisk nivå under min resa som doktorand, säger hon.

Den som vill läsa något av det som Céline Cocquyt har publicerat kan höra av sig till henne på Celine.Cocquyt@vub.be

 

Sara Bref

 

 

2019-01-28